सत्कुल

Verses

Holy Kural #९५१
जे कुलज असतात, त्यांच्याजवळ उपजतच सत्य, विनय हे गुण असतात.

Tamil Transliteration
Irpirandhaar Kanalladhu Illai Iyalpaakach
Cheppamum Naanum Orungu.

Explanations
Holy Kural #९५२
कुलवान मनुष्य सद्वर्तन, सदभिरुची, चांगली रीतभात, प्रामाणिकपणा यांच्यापासून कधीही च्युत होत नाही.

Tamil Transliteration
Ozhukkamum Vaaimaiyum Naanum Im Moondrum
Izhukkaar Kutippiran Thaar.

Explanations
Holy Kural #९५३
हसतमुख, उदार हात, गोड वाणी नि नम्रता हे कुलवानाचे चार गुण आहेत.

Tamil Transliteration
Nakaieekai Insol Ikazhaamai Naankum
Vakaiyenpa Vaaimaik Kutikku.

Explanations
Holy Kural #९५४
कुलवान मनुष्य कोटी कोटी द्रव्य मिळत असेल, तरीही यशाला कलंक लावू देणार नाही.

Tamil Transliteration
Atukkiya Koti Perinum Kutippirandhaar
Kundruva Seydhal Ilar.

Explanations
Holy Kural #९५५
जे कुलज आहेत ते दारिद्र्यातही औदार्य टाकणार नाहीत.

Tamil Transliteration
Vazhanguva Thulveezhndhak Kannum Pazhanguti
Panpil Thalaippiridhal Indru.

Explanations
Holy Kural #९५६
आपल्या कुळची थोर परंपरा, उत्तम चालरीत जो राखू इच्छितो, तो कधीही वाममार्गाचा अवलंब करणार नाही.

Tamil Transliteration
Salampatrich Chaalpila Seyyaarmaa Satra
Kulampatri Vaazhdhum En Paar.

Explanations
Holy Kural #९५७
चंद्रावरील डाग स्पष्‍ट दिसतो; तद्वत मोठया घरण्यातील माणसाचा दोषही पटकन दॊळयांत भरतो.

Tamil Transliteration
Kutippirandhaar Kanvilangum Kutram Visumpin
Madhikkan Maruppol Uyarndhu.

Explanations
Holy Kural #९५८
थोर कुलात जन्मलेल्याच्या ठायी जर उद्धट वाणी दिसून आली, तर लोक त्याच्या कुलशीलाविषयी शंका घेतील.

Tamil Transliteration
Nalaththinkan Naarinmai Thondrin Avanaik
Kulaththinkan Aiyap Patum.

Explanations
Holy Kural #९५९
अंकुरावरून भूमीची इच्छा तर विनयशील हो; स्वतःच्या कुलाचा मान राखायचा असेल तर सर्वांना सन्मानावयास आधी शीक.

Tamil Transliteration
Nilaththil Kitandhamai Kaalkaattum Kaattum
Kulaththil Pirandhaarvaaich Chol.

Explanations
Holy Kural #९६०
जर सद्‍गुणाची पारख अएल तर विनयशील हो; स्वतःच्या कुलाचा मान राखायचा असेल तर सर्वांना सन्मानावयास आधी शीक.

Tamil Transliteration
Nalamventin Naanutaimai Ventum Kulam Ventin
Ventuka Yaarkkum Panivu.

Explanations
🡱