सामर्थ्याचा अंदाज

Verses

Holy Kural #४७१
कोणत्याही कार्यास होण्यापूर्वी त्यातील अड्चणी, शत्रूचे नि स्वतःचे बलाबल, शत्रूच्या नि आपल्या मित्रांचे बल, या सर्वांचा नीट विचार करायला हवा.

Tamil Transliteration
Vinaivaliyum Thanvaliyum Maatraan Valiyum
Thunaivaliyum Thookkich Cheyal.

Explanations
Holy Kural #४७२
जो राजा स्वतःची शक्‍ती जाणतो, स्वतःच्या सैन्याचे बळ जाणतो, माहीत हव्यात अशा सर्व गोष्‍टी ज्याला माहीत असतात, आपल्या शक्‍तीपलीकडील गोष्‍टीस आणि माहीत नाही अशा कामास जो हात घालीत नाही, त्याला कधी अपयश येणार नाही.

Tamil Transliteration
Olva Tharivadhu Arindhadhan Kandhangich
Chelvaarkkuch Chellaadhadhu Il.

Explanations
Holy Kural #४७३
सूडबुद्धीमुळे, रक्‍ताच्या तहानेमुळे, स्वतःच्या शक्‍तीची अवास्तव कल्पना करून जे साहसास प्रवृत्त झाले नि शेवटी मारेल गेले, अशांची किती तरी उदाहरणे दाखविता येतील.

Tamil Transliteration
Utaiththam Valiyariyaar Ookkaththin Ookki
Itaikkan Murindhaar Palar.

Explanations
Holy Kural #४७४
स्वतःच्या सामर्थ्याची ज्यांना नीट कल्पना नसते, शांतिमय जीचनाची ज्यांना जाणीव नाही, जे अहंमन्य असतात, त्यांचा नाश होतो.

Tamil Transliteration
Amaindhaang Kozhukaan Alavariyaan Thannai
Viyandhaan Viraindhu Ketum.

Explanations
Holy Kural #४७५
मोराची पिसे झाली म्हणून तू जर ती वाटेल तितकी गाडीत भरशील तर त्यमुळेही गाडीच्या चाकाचा कणा मोडेल (एकेकटा शत्रू तादृश धोक्याचा न वाटला तरी अनेक शत्रू जर एकदम निर्माण झाले, तर राजाचा अंत निश्‍चित.

Tamil Transliteration
Peelipey Saakaatum Achchirum Appantanjjch
Aala Mikuththup Peyin.

Explanations
Holy Kural #४७६
जे झाडाच्या शेंडयाला पोचल्यावरही आणखी वर चढू पाहतात, त्यांचा नाश होतो, ते जीचनास मुकतात.

Tamil Transliteration
Nunikkompar Erinaar Aqdhiran Thookkin
Uyirkkirudhi Aaki Vitum.

Explanations
Holy Kural #४७७
आपली संपत्ती किती आहे ते लक्षात घेऊन देणग्या देत जा; आपले द्रव्यबल नीट राखून व्यय करावा.

Tamil Transliteration
Aatrin Aravarindhu Eeka Adhuporul
Potri Vazhangu Neri.

Explanations
Holy Kural #४७८
पाण्याची नळी बारीक असली तरी हरकत नाही; तोटी मोठी ठेवू नको म्हणजे झाले! (सर्व शक्‍ती संपुष्‍टात आल्यावरही आणखी नवीन साहस करू पाहणान्यांना ही धोक्याची सूचना आहे.

Tamil Transliteration
Aakaaru Alavitti Thaayinung Ketillai
Pokaaru Akalaak Katai.

Explanations
Holy Kural #४७९
आपल्या शक्‍तीचा जो विचार करीत नाही, प्रमाणात जो राहात नाही, तो जरी वै भवात दिसला तरी त्याचा नाश होईल. त्याचा मागमूसही राहणार नाही.

Tamil Transliteration
Alavara?ndhu Vaazhaadhaan Vaazhkkai Ulapola
Illaakith Thondraak Ketum.

Explanations
Holy Kural #४८०
जो आपल्या द्रव्याची नीट गणना करीत नाही, वाटेल तशी जो उधळपट्टी करतो, त्याचे लवकरच सारे संपुष्‍टात येईल.

Tamil Transliteration
Ulavarai Thookkaadha Oppura Vaanmai
Valavarai Vallaik Ketum.

Explanations
🡱