सुंदरीने हृदसास केलेली जखम

Verses

Holy Kural #१०८१
ती लावण्यमयी, हिरण्मयी मूर्ती! ती का वनदेवता होती? मत्त मयूरी होती? की ती सरल सुंदर बाला होती? खरोखर, मी चकित होऊन गेले आहे.

Tamil Transliteration
Anangukol Aaimayil Kollo Kananguzhai
Maadharkol Maalum En Nenju.

Explanations
Holy Kural #१०८२
आपल्या सर्व संभारासह रंभा जर मोह पाडायला आली, तर जशी दशा होईल तशीच हुबेहूब तिने माझ्या दृष्‍टीला दृष्‍टी भिडवताच माझी झाली.

Tamil Transliteration
Nokkinaal Nokkedhir Nokkudhal Thaakkanangu
Thaanaikkon Tanna Thutaiththu.

Explanations
Holy Kural #१०८३
मृत्युदेवाची मला पूर्वी कल्पना नव्हती; परंतु आता कळून आले की, मृत्यू स्त्रीरूपाने येतो व त्याचे डोळे विशाल नि जिंकून घेणारे असतात.

Tamil Transliteration
Pantariyen Kootren Padhanai Iniyarindhen
Pentakaiyaal Peramark Kattu.

Explanations
Holy Kural #१०८४
ती साधी, सुंदर आहे; परंतु तिचे डोळे मात्र मोठे लढाऊ आहेत; कारण जे तिच्याकडे पाहतात त्यांचे प्राण ते डोळे प्राशून टाकतात.

Tamil Transliteration
Kantaar Uyirunnum Thotraththaal Pentakaip
Pedhaikku Amarththana Kan.

Explanations
Holy Kural #१०८५
मी अंतकाल बघत आहे की फक्‍त सोळयांनाच बघत आहे? की हे हरिणापाडसाचे दॊळे आहेत? कारण या साध्या तरुणीच्या डोळयांत तिन्ही मला दिसत आहेत.

Tamil Transliteration
Kootramo Kanno Pinaiyo Matavaral
Nokkamim Moondrum Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #१०८६
ज्या वेळेस तिच्या भुवया खाली वाकून पाहायचे बंद करतील व तिच्या मुद्रेवर पडदा घालतील, तेव्हाच तिचे डोळे मला विव्हल करणार नाहीत, माझ्यात कंप उत्पन्न करणार नाहीत.

Tamil Transliteration
Kotumpuruvam Kotaa Maraippin Natungagnar
Seyyala Manival Kan.

Explanations
Holy Kural #१०८७
मत्त हत्तीच्या डोळयांवर ज्याप्रमाणे झापण असते,त्याप्रमाणे त्या चारुगात्रीच्या स्तनांवर अंशुक आहे.

Tamil Transliteration
Kataaak Kalitrinmer Katpataam Maadhar
Pataaa Mulaimel Thukil.

Explanations
Holy Kural #१०८८
रणांगणावर माझा पराक्रम न अनुभवताही मला पाहून मोठमोठे कापू लागतात. अशा मलाही तिने आपल्या भालप्रदेशाने जिंकून घेतले आहे.

Tamil Transliteration
Onnudhar Koo Utaindhadhe Gnaatpinul
Nannaarum Utkumen Peetu.

Explanations
Holy Kural #१०८९
हरिणीप्रमाणेतिची दृष्‍टी निष्‍कपट नि खेळकर आहे; विनय हा तिचा विशेष अलंकार आहे. मग तिचे नैसर्गिक सौंदर्य कमी करणारी इतर भूषणे तिच्या अंगावर कशाला?

Tamil Transliteration
Pinaiyer Matanokkum Naanum Utaiyaatku
Aniyevano Edhila Thandhu.

Explanations
Holy Kural #१०९०
मद्याने आनंद होतो; परंतु तो ते घेणारालाच; प्रेमाने पाहताच जसा आनंद होतो, तसा त्याने होत नाही.

Tamil Transliteration
Untaarkan Alladhu Atunaraak Kaamampol
Kantaar Makizhseydhal Indru.

Explanations
🡱