सेवा, परकार्यतत्परता

Verses

Holy Kural #२११
थोर माणसे निरपेक्ष उपकार करीत असतात. मेघाच्या उपकाराची फेड हे जग कशाने बरे करील.

Tamil Transliteration
Kaimmaaru Ventaa Katappaatu Maarimaattu
En Aatrung Kollo Ulaku.

Explanations
Holy Kural #२१२
थोर लोक श्रम करून जे मिळवितात, ते दुसन्यांसाठीच असते.

Tamil Transliteration
Thaalaatrith Thandha Porulellaam Thakkaarkku
Velaanmai Seydhar Poruttu.

Explanations
Holy Kural #२१३
मोठया मनाने दुसन्याची कलेली सेवा- तिच्याहून अधिक चांगली गोष्ट पृथ्वीवर नाही वा स्वर्गातही नाही.

Tamil Transliteration
Puththe Lulakaththum Eentum Peralaridhe
Oppuravin Nalla Pira.

Explanations
Holy Kural #२१४
योग्य काम हे जो जाणतो, तोच खरोखर जगतो; हे न जाणणारा मृतसमानच समजावा.

Tamil Transliteration
Oththa Tharavon Uyirvaazhvaan Matraiyaan
Seththaarul Vaikkap Patum.

Explanations
Holy Kural #२१५
काठोकाठ भरलेले गावामधील ते तळे पाहा; जगावर प्रेम करणान्या माणसाचे वैभव त्याप्रमाणे असते.

Tamil Transliteration
Ooruni Neernirain Thatre Ulakavaam
Perari Vaalan Thiru.

Explanations
Holy Kural #२१६
फल भाराने लवलेला एखादा वृक्ष गावाच्या मध्यभागी असावा. त्या वृक्षाप्रमाणे उदाराच्या हातातील संपत्तीचे असते

Tamil Transliteration
Payanmaram Ulloorp Pazhuththatraal Selvam
Nayanutai Yaankan Patin.

Explanations
Holy Kural #२१७
सर्वांना सुलभ आणि अओषधी गुणांनी युक्त अशी एखादी दिव्य वनस्पती असावी, तद्वत उदाराच्या हातातील संपत्ती ही होय.

Tamil Transliteration
Marundhaakith Thappaa Maraththatraal Selvam
Perundhakai Yaankan Patin.

Explanations
Holy Kural #२१८
सदसत जाणनारे जरी आपद्‌ग्रस्त असले, तरी दुसन्यास साहाय्य मनुष्याच्या मनात येतो

Tamil Transliteration
Itanil Paruvaththum Oppuravirku Olkaar
Katanari Kaatchi Yavar.

Explanations
Holy Kural #२१९
साहाय्य मागायला आलेल्पास ज्या वेळेस साहाय्य देता येत नाही असे दिसते, त्या वेळेसच आपणा बरीब आहे हा विचार उदार मनुष्याच्या मनात येतो.

Tamil Transliteration
Nayanutaiyaan Nalkoorndhaa Naadhal Seyumneera
Seyyaadhu Amaikalaa Vaaru.

Explanations
Holy Kural #२२०
परोपकार करण्यासाठी स्वतःला विकून गुलाम झालात तरी हरकत नाही. परोपकार करीत असताना विपत्ती आली स्पृहणीयक आहे.

Tamil Transliteration
Oppuravi Naalvarum Ketenin Aqdhoruvan
Vitrukkol Thakka Thutaiththu.

Explanations
🡱