निर्भयत्वन्

Verses

श्लोक #५६१
दुष्ट विचार्य ताटस्थ्यात् पुनस्तं दोषकर्मण: ।
निवारयन् पालयेद् य: स भूपाल इतीर्यते ॥

Tamil Transliteration
Thakkaangu Naatith Thalaichchellaa Vannaththaal
Oththaangu Oruppadhu Vendhu.

Explanations
श्लोक #५६२
दण्डयेषु कठिनो भूत्वा दण्डनावसरे सति ।
लघु दण्डयतो राज्ञ: सम्पत्तिष्ठेदचञ्चला ॥

Tamil Transliteration
Katidhochchi Mella Erika Netidhaakkam
Neengaamai Ventu Pavar.

Explanations
श्लोक #५६३
अधर्मपालनाद्यस्य प्रजा: स्युर्भयाविह्वला: ।
अचिरादेव भूपाल: स लयं यास्यति ध्रुवम् ॥

Tamil Transliteration
Veruvandha Seydhozhukum Vengola Naayin
Oruvandham Ollaik Ketum.

Explanations
श्लोक #५६४
"अस्माकं पार्थिव: क्रूर" इति देशजनेरितम् ।
य एतच्छुणुयाद्वाक्य> क्षीणायु: स विनश्यति ॥

Tamil Transliteration
Iraikatiyan Endruraikkum Innaachchol Vendhan
Uraikatuki Ollaik Ketum.

Explanations
श्लोक #५६५
अप्रसन्नमुखो नृणामगम्य: सुलभेन य: ।
महीपालस्तस्य वित्तं भूताविष्टमिव वृथा ॥

Tamil Transliteration
Arunjevvi Innaa Mukaththaan Perunjelvam
Peeykan Tannadhu Utaiththu.

Explanations
श्लोक #५६६
दाक्षिण्यगुणहीनस्य कटुवाक्यप्रयोगिण: ।
भूपस्य निखिलं वित्तमस्थिरं क्षीयते क्षणात् ॥

Tamil Transliteration
Katunjollan Kannilan Aayin Netunjelvam
Neetindri Aange Ketum.

Explanations
श्लोक #५६७
कटुवाक्यमधर्मेण पालनं च महीभुजाम् ।
अरिविध्वंसनापेक्षिसत्त्वनिर्मूलहेतुकम् ॥

Tamil Transliteration
Katumozhiyum Kaiyikandha Thantamum Vendhan
Atumuran Theykkum Aram.

Explanations
श्लोक #५६८
अनालोच्यैव सचिवै: कृते कार्ये च विघ्निते ।
य: कुप्येत् सचिवान् राजा क्षीयन्ते तस्य सम्पद: ॥

Tamil Transliteration
Inaththaatri Ennaadha Vendhan Sinaththaatrich
Cheerir Sirukum Thiru.

Explanations
श्लोक #५६९
पूर्वं दुर्गमनिर्माय राजा युद्धभुवं गत: ।
विमेक्तोऽनुचरै: सर्वैर्भीत: सन् क्षयमाप्नुयात् ॥

Tamil Transliteration
Seruvandha Pozhdhir Siraiseyyaa Vendhan
Veruvandhu Veydhu Ketum.

Explanations
श्लोक #५७०
नियुज्य विद्यारहितान् मुख्यस्थानेषु भूपति ।
पालयेद्यादि तर्ह्येतै: भूमेर्भारो निरर्थक: ॥

Tamil Transliteration
Kallaarp Pinikkum Katungol Adhuvalladhu
Illai Nilakkup Porai.

Explanations
🡱