unknown 44

Verses

श्लोक #४३१
काममोहक्रोधलोभमदमात्सर्यसंज्ञकै: ।
दोषै: षड्‌भ्: विहीनस्य सम्पत् श्लाघ्या स्थिरा भवेत् ॥

Tamil Transliteration
Serukkunj Chinamum Sirumaiyum Illaar
Perukkam Perumidha Neerththu.

Explanations
श्लोक #४३२
दातव्येष्वप्रदानं च पूजनीयेष्वपूजनम् ।
अस्थने हर्ष इत्येते राज्ञो दोषा: प्रकीर्तिता: ॥

Tamil Transliteration
Ivaralum Maanpirandha Maanamum Maanaa
Uvakaiyum Edham Iraikku.

Explanations
श्लोक #४३३
स्वल्पे दोषोऽपि सम्प्राप्ते तं मत्वा सुमहत्तरम् ।
महान्तो जागरूका: स्यु: जननिन्दाभयाकुला ॥

Tamil Transliteration
Thinaiththunaiyaang Kutram Varinum Panaiththunaiyaak
Kolvar Pazhinaanu Vaar.

Explanations
श्लोक #४३४
दोषो एव जननां स्यु: शत्रवो नाशकारका: ।
दोषातीतैर्जनैर्भाव्यं दोषाभावो गुणा: खलु ॥

Tamil Transliteration
Kutrame Kaakka Porulaakak Kutrame
Atran Tharooum Pakai.

Explanations
श्लोक #४३५
आदावेव नरो दोषान् य: प्राप्तान् न निवारयेत् ।
विनश्येत् जीवितं तस्य तृणं वह्निगतं यथा ॥

Tamil Transliteration
Varumunnark Kaavaadhaan Vaazhkkai Erimunnar
Vaiththooru Polak Ketum.

Explanations
श्लोक #४३६
ज्ञात्वा स्वदोषान् तान् हित्वा परदोषनिवारणे ।
यतमानो महीपाल: कथं स्याद् दोषभाजनम् ॥

Tamil Transliteration
Thankutram Neekkip Pirarkutrang Kaankirpin
Enkutra Maakum Iraikku?.

Explanations
श्लोक #४३७
अदत्वा धर्मकार्यार्थमभुत्तवा च स्वयं धनम् ।
रक्षतो लोभिनो नश्येत् पुरुषार्थत्रयं वृथा ॥

Tamil Transliteration
Seyarpaala Seyyaa Thivariyaan Selvam
Uyarpaala Thandrik Ketum.

Explanations
श्लोक #४३८
दातव्येष्वप्रदानाख्यो यो दोषो लोभनामक: ।
नायं साधारणे दोष: षड्‌दोषेष्वग्रणी: किल ॥

Tamil Transliteration
Patrullam Ennum Ivaranmai Etrullum
Ennap Patuvadhon Randru.

Explanations
श्लोक #४३९
आत्मश्लाघापरो न स्यात् कारणे सत्यपि स्वयम् ।
निष्फलानि च कार्याणि मनसाऽपि न संस्मरेत् ॥

Tamil Transliteration
Viyavarka Egngnaandrum Thannai Nayavarka
Nandri Payavaa Vinai.

Explanations
श्लोक #४४०
यदवाप्तुं वृणीषे त्वं एकान्ते भज भुङ्‌क्ष्व तत् ।
नो चेत् त्वदीयलक्ष्यस्य विघ्नं कुर्युर्विरोधिन: ॥

Tamil Transliteration
Kaadhala Kaadhal Ariyaamai Uykkirpin
Edhila Edhilaar Nool.

Explanations
🡱