අමතක නො කිරීම

Verses

Holy Kural #531
ඉ මහත් සොම්නසින් - මත් වී කෙරෙන අමතක
කෝපයෙන් මත්වී - කෙරෙන අමතකට වැඩි නපුරුයි.

Tamil Transliteration
Irandha Vekuliyin Theedhe Sirandha
Uvakai Makizhchchiyir Sorvu.

Explanations
Holy Kural #532
නිරන්තර සිඟූමෙන් - නැණ මරණ ගෙන දෙන මෙන්
සැම යසිසුරු මැරේ - එසේ අමතක වීම ඇත්නම්.

Tamil Transliteration
Pochchaappuk Kollum Pukazhai Arivinai
Nichcha Nirappuk Kon Raangu.

Explanations
Holy Kural #533
කරණ ලද අමතක - කෙනෙකූට නොවේ යසසක්
විද්වතූන් ඇම දා - මෙසේ තීරණ කරන ලද්දකි.

Tamil Transliteration
Pochchaappaark Killai Pukazhmai Adhuulakaththu
Eppaalnoo Lorkkum Thunivu.

Explanations
Holy Kural #534
බලකොටුවෙන් පලක් - බියගූලු අයට නො යෙදේ
එමෙන් අමතක වන - අයට කවදත් නො මැත හොඳ බව.

Tamil Transliteration
Achcha Mutaiyaarkku Aranillai Aangillai
Pochchaap Putaiyaarkku Nanku.

Explanations
Holy Kural #535
විපතක් එන්ට පෙර - නො රැකී කළෝ අමතක
දැනැඳින තම වරද - දෙවනු කරදර අනුව දුක්වෙත්.

Tamil Transliteration
Munnurak Kaavaadhu Izhukkiyaan Thanpizhai
Pinnooru Irangi Vitum.

Explanations
Holy Kural #536
ඇම විටම ඇම දෙන - නො කළොත් සදා අමතක
ඉස්තිර සාර වූ - එයට සම අනිකක් ලෙව්හි නැත.

Tamil Transliteration
Izhukkaamai Yaarmaattum Endrum Vazhukkaamai
Vaayin Adhuvoppadhu Il.

Explanations
Holy Kural #537
රැකවරණ සහිතව - අමතක නො වීමේ අවි
ඇතොත් අපහසු යයි - ලෙව්හි නො කළැකි දැයක් නම් නැත.

Tamil Transliteration
Ariyaendru Aakaadha Illaipoch Chaavaak
Karuviyaal Potrich Cheyin.

Explanations
Holy Kural #538
පැසසිය යුතූ දැයට - පැසසිය යුතූයි නො රඳා
අමතක කළ වුනට - උපන් සත් බවෙක හොඳ බව නැත.

Tamil Transliteration
Pukazhndhavai Potrich Cheyalventum Seyyaadhu
Ikazhndhaarkku Ezhumaiyum Il.

Explanations
Holy Kural #539
දොම්නස සිඳ දමා - සොම්නසින් මත් වූ විට
අමතක කිරිමෙන් - නැසුනවුන් ගැන සිතනු යහපති.

Tamil Transliteration
Ikazhchchiyin Kettaarai Ulluka Thaandham
Makizhchchiyin Maindhurum Pozhdhu.

Explanations
Holy Kural #540
සිතූව දැය ලැබුමට - පහසුවේ යම් කිසි විට
අමතක නොකර ඒ - නැවත සිතූමෙන් එසේ සිදුවේ.

Tamil Transliteration
Ulliyadhu Eydhal Elidhuman Matrundhaan
Ulliyadhu Ullap Perin.

Explanations
🡱