අවිහිංසාව

Verses

Holy Kural #311
යස - ඉසුරු ලදුවත් - අනුනට ගැහැට හිංසා
නො කිරිමේ ගූණය - නිදොස් අයගේ උතූම් ගතිය යි.

Tamil Transliteration
Sirappeenum Selvam Perinum Pirarkku Innaa
Seyyaamai Maasatraar Kol.

Explanations
Holy Kural #312
හිංසා කළවුනට - පවා එකටෙක හිංසා
නොකරන සුගූණ ගති - සදාකල් නිදොසුන්ගෙ ගතිවෙ යි.

Tamil Transliteration
Karuththuinnaa Seydhavak Kannum Maruththinnaa
Seyyaamai Maasatraar Kol.

Explanations
Holy Kural #313
කිසි කරුණක් නැතිව - හිංසා කරනවුන්හට
නො ගැලවිය හැකි දුක් - ලැබෙයි ඒ හිංසා කිරිමෙන්.

Tamil Transliteration
Seyyaamal Setraarkkum Innaadha Seydhapin
Uyyaa Vizhuman Tharum.

Explanations
Holy Kural #314
හිංසා කළවුනට - දියයුතූ හොඳම දඩුවම
ලජ්ජා වන ලෙසට - වඩ වඩා හොඳ දෙය කිරිමයි.

Tamil Transliteration
Innaasey Thaarai Oruththal Avarnaana
Nannayanj Cheydhu Vital.

Explanations
Holy Kural #315
අනුන් දුක තම දුක - ලෙස නො සලකන කල්හි
ලබන ලද දැනුමෙන් - කූමන පලයක් ලොවට වේවි ද ?

Tamil Transliteration
Arivinaan Aakuva Thunto Piridhinnoi
Thannoipol Potraak Katai.

Explanations
Holy Kural #316
හිංසාවැ යි කියා - තමා දත් දේ හැමවිට
අන්කෙනෙකූට ලොවේ - නො කළ යුතූමය තමා දැන දැන.

Tamil Transliteration
Innaa Enaththaan Unarndhavai Thunnaamai
Ventum Pirankan Seyal.

Explanations
Holy Kural #317
ෆකිසිලෙසක කිසිවිට - කිසිවකූට වුව හිංසා
සිතින්වත් නො සිතූම - ඉතා උත්තම දහම වේ මැ යි.

Tamil Transliteration
Enaiththaanum Egngnaandrum Yaarkkum Manaththaanaam
Maanaasey Yaamai Thalai.

Explanations
Holy Kural #318
හිංසාවෙන් ලැබෙන - දුක සහ වේදනාවන්
හඳුනන තැනැත්තේ - ඇයි ද ? සව්ලෙව් සතට හිංසා.

Tamil Transliteration
Thannuyirkaku Ennaamai Thaanarivaan Enkolo
Mannuyirkku Innaa Seyal.

Explanations
Holy Kural #319
පෙරවරුයෙහි තමා - අනුනට කළොත් හිංසා
තෙමේ ලුහු බැඳගෙන - ඒවි පස්වරුවෙහි තමන් වෙත.

Tamil Transliteration
Pirarkkinnaa Murpakal Seyyin Thamakku Innaa
Pirpakal Thaame Varum.

Explanations
Holy Kural #320
දෙවුන වද හිංසා - පෙරළා ගෙනෙත් බිය දුක්
නො කැමති දුක් විඳුම් - සුදන හිංසා සිතින් දුරලති.

Tamil Transliteration
Noyellaam Noiseydhaar Melavaam Noiseyyaar
Noyinmai Ventu Pavar.

Explanations
🡱