ඉපැරණි සෙනෙහස

Verses

Holy Kural #801
හුරු - පුරුදුකම් උඩ - පැමිණිය යහළුකම නම්
කිසිවකින් නො කැඩෙන - උරුමයෙන් එන යහළුකම වේ.

Tamil Transliteration
Pazhaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhum
Kizhamaiyaik Keezhndhitaa Natpu.

Explanations
Holy Kural #802
සෙනෙහසට අංගය - උරුමය නැතොත් අයිතිය
එකඟව ඒ අනුව - විසුම සුදනන් පරම යුතූකම.

Tamil Transliteration
Natpir Kuruppuk Kezhudhakaimai Matradharku
Uppaadhal Saandror Katan.

Explanations
Holy Kural #803
උරුමය නිසා කළ - දෙයකට එකඟ නැති නම්
හුරු - පුරුද්දෙන් එන - යහළුකමකින් කිම් ද ? ඇති පල.

Tamil Transliteration
Pazhakiya Natpevan Seyyung Kezhudhakaimai
Seydhaangu Amaiyaak Katai.

Explanations
Holy Kural #804
උරුමය ඇති නිසා - නො අසා යමක් කළ තැන
පල නො කර නො සතූට - කැමති විය යුතූය යුතූකම උඩ

Tamil Transliteration
Vizhaidhakaiyaan Venti Iruppar Kezhudhakaiyaar
Kelaadhu Nattaar Seyin.

Explanations
Holy Kural #805
පැමිණෙන වේදනා - කළ කී දෙයට යහළුන්
නුනුවණකමින් හෝ - උරුමයැ යි නුවණැසින් දත යුතූ.

Tamil Transliteration
Pedhaimai Ondro Perungizhamai Endrunarka
Nodhakka Nattaar Seyin.

Explanations
Holy Kural #806
පළපුරුදු සගයන් - විපත් ගෙන ආ විට වුව
ගූණැති හොඳ මිතූරෝ - කිසි විටෙක වෙන් නොවෙති එරෙහිව.

Tamil Transliteration
Ellaikkan Nindraar Thuravaar Tholaivitaththum
Thollaikkan Nindraar Thotarpu.

Explanations
Holy Kural #807
සෙනෙහසෙහි ඉපැරණි - කම උඩ පැමිණි මිතූරෝ
අපමණ වුව පාඩු - තිබුණ අතරැති ගතිය නො සිඳිත්.

Tamil Transliteration
Azhivandha Seyyinum Anparaar Anpin
Vazhivandha Kenmai Yavar.

Explanations
Holy Kural #808
යහළුන් දෙන වැරදි - නොතකන බලවතූන්හට
වැරදි කළ දවසත් - හොඳයි උරගා බැලීමක් ලෙස.

Tamil Transliteration
Kelizhukkam Kelaak Kezhudhakaimai Vallaarkku
Naalizhukkam Nattaar Seyin.

Explanations
Holy Kural #809
නො කැඩෙන ලෙසින් ආ - යහළුන්ගේ යහළුකම්
නොම අත් හරින්නන් - කැමැති වෙත් ලෝකයා සැමදා.

Tamil Transliteration
Ketaaa Vazhivandha Kenmaiyaar Kenmai
Vitaaar Vizhaiyum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #810
ඉපැරණි යහළුකම - හුරු පුරුදු නො වෙනස් වන
සුදනනට සතූරෝ - පවා පිය කරති මිතූරන් මෙන්.

Tamil Transliteration
Vizhaiyaar Vizhaiyap Patupa Pazhaiyaarkan
Panpin Thalaippiriyaa Thaar.

Explanations
🡱