ඔහුගේ ඊමට කැමති වීම

Verses

Holy Kural #1261
ගෙවන ලද්දා වූ - දිනයන් ගණන් කරමින්
ඇතැ,ගිලි ගෙවී යයි - දෙනෙත මැලවුනි අඳුරු පැහැවී.

Tamil Transliteration
Vaalatrup Purkendra Kannum Avarsendra
Naalotrith Theyndha Viral.

Explanations
Holy Kural #1262
දයාබර යෙහෙළිය - අමතක කළොත් අද මා
මුදු වටොර මැලවී - පැළඳි අබරණ පවා ගිළි හේ.

Tamil Transliteration
Ilangizhaai Indru Marappinen Tholmel
Kalangazhiyum Kaarikai Neeththu.

Explanations
Holy Kural #1263
එය ලබන දවසෙත් - එඩිතර සිතින් ගිය ඔහු
පැමිණෙනු බලා මම - තව ම ජීවත් වීම් යන්තම්.

Tamil Transliteration
Urannasaii Ullam Thunaiyaakach Chendraar
Varalnasaii Innum Ulen.

Explanations
Holy Kural #1264
හුරු පුරුදු රස පද - විදිමින් වෙන් වුනා වූ
රසවතා එන මග - බලා පිපුනා මගේ නෙත හිත.

Tamil Transliteration
Kootiya Kaamam Pirindhaar Varavullik
Kotuko Terumen Nenju.

Explanations
Holy Kural #1265
බලනු මැන සිත් සේ - බැලුමෙන් සුව සැන සී
මා මුදු උර තලෙහි - පැතිර ගිය සුදු මැලිය හැර යයි.

Tamil Transliteration
Kaankaman Konkanaik Kannaarak Kantapin
Neengumen Mendhol Pasappu.

Explanations
Holy Kural #1266
සුදු මැලිය පැතිරෙන - පහවන පිණිස හැම දොස්
සැප සුව රස විදිමි - පැමිණි දවසක රසවතාණන්.

Tamil Transliteration
Varukaman Konkan Orunaal Parukuvan
Paidhalnoi Ellaam Keta.

Explanations
Holy Kural #1267
නෙත සදිසි සැමියා - පැමිණෙයි ද? කෙ දිනක හෝ
එ දින නො කැමතිවෙමි - වැළඳ ගනිමි ද? දෙකම කරමිද ?

Tamil Transliteration
Pulappenkol Pulluven Kollo Kalappenkol
Kananna Kelir Viran.

Explanations
Holy Kural #1268
සටනින් අපේ රජ - ජය ගනීවා ෟ පතමි
නිවසට පැමිණි සැමි - සමග එක් වී කෑම කන්නෙමි.

Tamil Transliteration
Vinaikalandhu Vendreeka Vendhan Manaikalandhu
Maalai Ayarkam Virundhu.

Explanations
Holy Kural #1269
ගෙවන ලද දිනයක් - දින හතක් මෙන් ගතවෙයි
ඇත ගිය සැමි එන - දිනය සිතමින් සිටින්නියකට.

Tamil Transliteration
Orunaal Ezhunaalpol Sellumsen Sendraar
Varunaalvaiththu Engu Pavarkku.

Explanations
Holy Kural #1270
ලද හැකි වුවත් කීම - ලැබුණත් වන පලය කිම ?
සසග රස වින්දත් - කිම ද? ඇති පල කැඩුණු සිතකට.

Tamil Transliteration
Perinennaam Petrakkaal Ennaam Urinennaam
Ullam Utaindhukkak Kaal.

Explanations
🡱