ගිහි ජීවිතය

Verses

Holy Kural : #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50
Holy Kural #41
යහ මඟ ගමන් ගත් - තිදෙනාට නිරතූරුව ම
එම යහ මඟෙහි දි - උදව් දෙන්නේ නියම ගිහියා.

Tamil Transliteration
Ilvaazhvaan Enpaan Iyalputaiya Moovarkkum
Nallaatrin Nindra Thunai.

Explanations
Holy Kural #42
තවසුන් අ අසරණ - අය සහ මැරුණ වුන් හට
ගහ පතියා නිතර - පිහිට වේ ගිහි දිවිය රක්නා

Tamil Transliteration
Thurandhaarkkum Thuvvaa Dhavarkkum Irandhaarkkum
Ilvaazhvaan Enpaan Thunai.

Explanations
Holy Kural #43
පියසුන් ද දෙවියන් - නෑයන් අමුත්තන් සහ
තමා යන පස් දෙන - රැකූම ගිහියගෙ අතූම් ගතිය යි.

Tamil Transliteration
Thenpulaththaar Theyvam Virundhokkal Thaanendraangu
Aimpulaththaaru Ompal Thalai.

Explanations
Holy Kural #44
දැහැමි මඟ ගනිමින් - සරිකර දනය හැමවිට
බෙදා දි කන්නහු - රැකි පරපුරත් සේ යහනින්.

Tamil Transliteration
Pazhiyanjip Paaththoon Utaiththaayin Vaazhkkai
Vazhiyenjal Egngnaandrum Il.

Explanations
Holy Kural #45
ආදරය යහ ගූණ - ඇතොත් යම් කෙනෙකූන් වෙත
ගිහි දිවියෙහි නියම - ගූණය හා පලය එය වේ මැයි.

Tamil Transliteration
Anpum Aranum Utaiththaayin Ilvaazhkkai
Panpum Payanum Adhu.

Explanations
Holy Kural #46
දැහැමිව ගිහි දිවිය - ගෙන යන්ට හැකි වේ නම්
එය උසස් ගතිය යි - අන් මඟෙක යනු කූමක් පිණිස ද ?

Tamil Transliteration
Araththaatrin Ilvaazhkkai Aatrin Puraththaatril
Pooip Peruva Thevan?.

Explanations
Holy Kural #47
දැහැමි ව දිවි ගෙවන - ගිහියා උසස් වනුයේ
තවුස් දම් රක්නට - තැත් කරනවත් සැමට වැඩියෙනි.

Tamil Transliteration
Iyalpinaan Ilvaazhkkai Vaazhpavan Enpaan
Muyalvaarul Ellaam Thalai.

Explanations
Holy Kural #48
තම දැහැමිව සිට - අනුන් දහමෙහි යොදවන
ගිහි දිවිය සැමවිට - පැවිදි දිවියට වඩා බලවති.

Tamil Transliteration
Aatrin Ozhukki Aranizhukkaa Ilvaazhkkai
Norpaarin Nonmai Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #49
අනුන්ගෙන් නින්දා - නිඟා නො ලබා සැමවිට
දැහැමිව ගත කරන - ගිහි දිවිය වෙයි ඉතා උත්තම.

Tamil Transliteration
Aran Enap Pattadhe Ilvaazhkkai Aqdhum
Piranpazhippa Thillaayin Nandru.

Explanations
Holy Kural #50
දැහැමි ව දිවි ගෙවන - ගිහියා මෙ ලොව සිටිය ද
දෙවියන්ගෙන් කෙනෙකූ - ලෙසට සැලකේ ලෙවන් විසිනුදු.

Tamil Transliteration
Vaiyaththul Vaazhvaangu Vaazhpavan Vaanu?ryum
Theyvaththul Vaikkap Patum.

Explanations
🡱