මඳ දැනුම

Verses

Holy Kural #841
දැනුමක් නොමැකි බව - නැති බවෙහි නැති බවම ය
නොමැති බව අනිකක් - නොසලකති ලොව නැති බවක් ලෙස.

Tamil Transliteration
Arivinmai Inmaiyul Inmai Piridhinmai
Inmaiyaa Vaiyaa Thulaku.

Explanations
Holy Kural #842
දැනුමක් නොමැත්තා - දෙනුයේ යමක් සතූටින්
අනිකක් නිසා නොව - ලබන අය ගේ පිනෙහි මහිමයි.

Tamil Transliteration
Arivilaan Nenjuvandhu Eedhal Piridhiyaadhum
Illai Peruvaan Thavam.

Explanations
Holy Kural #843
මඳ නුවණ ඇත්නත් - කරගනු ලබන වැරදි
සතූරන්හට පවා - නො කළ හැකි වැරදි වේ දරුණු.

Tamil Transliteration
Arivilaar Thaandhammaip Peezhikkum Peezhai
Seruvaarkkum Seydhal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #844
උසස් දැනුමක් ඇත - සෙසු අය පහත් තමහට
යනුවෙන් උඩඟූ සිත - ඇති බවම මඳ නුවණ වේ මැයි.

Tamil Transliteration
Venmai Enappatuva Thiyaadhenin Onmai
Utaiyamyaam Ennum Serukku.

Explanations
Holy Kural #845
උගත් ලෙස පැවතූම - නුගත් දැයෙහි පැටලි
නිවැරදි ලෙස උගත් - දැයක් ගැන වුව සැක උපදවයි.

Tamil Transliteration
Kallaadha Merkon Tozhukal Kasatara
Valladhooum Aiyam Tharum.

Explanations
Holy Kural #846
තම දොස් නිදොස්කර - ගන්ට නො සිතන කල්හි
විලි වසා ලීමට - සිතිමත් නැණ හීන ලකූණුයි.

Tamil Transliteration
Atram Maraiththalo Pullarivu Thamvayin
Kutram Maraiyaa Vazhi.

Explanations
Holy Kural #847
අනගිතම රහසක් - පිටකළ මඳ නැණැත්තා
තමාටම තද දුක් - දෙවයි තම රහස් නො රැකීමෙන්.

Tamil Transliteration
Arumarai Sorum Arivilaan Seyyum
Perumirai Thaane Thanakku.

Explanations
Holy Kural #848
තමාටත් නො දැනෙන - යැව්වත් නොයන යහ මග
නැණ මඳ තැනැත්තා - දිවිය ඇති තෙක් ලොවට බරකි.

Tamil Transliteration
Evavum Seykalaan Thaandheraan Avvuyir
Poom Alavumor Noi.

Explanations
Holy Kural #849
තමාමත් උගතැයි - සිතන නැණ මඳ කෙනෙකූට
උගැන් වීමට යන - නැණැතියා විමතියකූ සම වේ.

Tamil Transliteration
Kaanaadhaan Kaattuvaan Thaankaanaan Kaanaadhaan
Kantaanaam Thaankanta Vaaru.

Explanations
Holy Kural #850
උගතූන් ඇතැයි යන - දැයටම නැතැයි පවසන
මඳ නුවණ ඇත්තා - මෙලොව අවතාරයැයි කියවේ.

Tamil Transliteration
Ulakaththaar Untenpadhu Illenpaan Vaiyaththu
Alakaiyaa Vaikkap Patum.

Explanations
🡱