විමසා පැවරීම

Verses

Holy Kural #511
විමසා හොඳ නො හොඳ - නුසුදුසු දනන් පලවා
යහපත් ගූණවතූන් - පත් කෙරෙත් මැයි සුදුසු තන්හි.

Tamil Transliteration
Nanmaiyum Theemaiyum Naati Nalampurindha
Thanmaiyaan Aalap Patum.

Explanations
Holy Kural #512
දියුණුව උදාකර - අය පස නඟා ලන ලද
විමැසිලි සිතින් යුත් - කිරිය උතූමන් සතූ ය ඇමදා.

Tamil Transliteration
Vaari Perukki Valampatuththu Utravai
Aaraaivaan Seyka Vinai.

Explanations
Holy Kural #513
විමැසුම නැණ අදර - අන් සතූ දැයට නො කැමති
මේ සිව් ගූණින් යුතූ - අයට කටයුතූ සදා පැවරෙත්.

Tamil Transliteration
Anparivu Thetram Avaavinmai Innaankum
Nankutaiyaan Katte Thelivu.

Explanations
Holy Kural #514
නොයෙක.යුරු විමසා - පිළිගත් නමුදු සමහරු
කරන කටයුතූ ලෙද - වෙනස් වන දන බොහෝ වෙත්මැයි.

Tamil Transliteration
Enaivakaiyaan Theriyak Kannum Vinaivakaiyaan
Veraakum Maandhar Palar.

Explanations
Holy Kural #515
හොඳින් දැන විමසා - කටයුතූ කරනුනට මිස
අනිකකූට හොඳයයි - හිතැඟි කටයුතූ නො පැවරිය යුතූ.

Tamil Transliteration
Arindhaatrich Cheykirpaarku Allaal Vinaidhaan
Sirandhaanendru Evarpaar Randru.

Explanations
Holy Kural #516
විමසිලිව කටයුතූ - කළ හැකි අයත් කිරියත්
දැන හැඳින විමසා - කලට පවරන් සුදුසු කටයුතූ.

Tamil Transliteration
Seyvaanai Naati Vinainaatik Kaalaththotu
Eydha Unarndhu Seyal.

Explanations
Holy Kural #517
මේ මේ කිරිය මොහු - මෙලෙසින් කරති අවසන්
මනැසින් බැලීමෙන් - ඔහුට පැවරිය යුතූයි කටයුතූ.

Tamil Transliteration
Ithanai Ithanaal Ivanmutikkum Endraaindhu
Adhanai Avankan Vital.

Explanations
Holy Kural #518
යම් යම් දෑ අනුව - විමසා බලා නුවණින්
සමතකූම තෝරා - ඔහුට පැවරිය යුතූයි කටයුතූ.

Tamil Transliteration
Vinaik Kurimai Naatiya Pindrai Avanai
Adharkuriya Naakach Cheyal.

Explanations
Holy Kural #519
පැවරුන පසු කිරිය - ඔහු ගැන සැක කළෝ නම්
හොඳ හිත වෙනස් වී - තමා සතූ යස ඉසුරු නොවැඩේ.

Tamil Transliteration
Vinaikkan Vinaiyutaiyaan Kenmaive Raaka
Ninaippaanai Neengum Thiru.

Explanations
Holy Kural #520
නිරිඳු සේවකයින් - දින පතා විමසිය යතූ
ඔහු නොවක් වූ නම් - ලෙවීහි දන වංක නොම වෙත් මය.

Tamil Transliteration
520 Naatorum Naatuka Mannan Vinaiseyvaan
Kotaamai Kotaa Thulaku.

Explanations
🡱