සබවස

Verses

Holy Kural #291
යම්කිසි විදියකින් - කිසිකල කිසිම කෙනෙකූට
නරක පල නොම දෙන - සැබැ කියමන සැබව නම් වේ.

Tamil Transliteration
Vaaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum
Theemai Ilaadha Solal.

Explanations
Holy Kural #292
වරදක් නොවන ලෙස - හොඳ පල විපා දේ නම්
එම පල ලබනු වස් - කියන බොරුවත් සැබව සමවේ.

Tamil Transliteration
Poimaiyum Vaaimai Yitaththa Puraidheerndha
Nanmai Payakkum Enin.

Explanations
Holy Kural #293
තමා සිත දත් දේ - කිසිවිට නොකරන්න බොරු
කළහොත් එතැන් සිට - තමා තම සිත දවයි නිතරම.

Tamil Transliteration
Thannenj Charivadhu Poiyarka Poiththapin
Thannenje Thannaich Chutum.

Explanations
Holy Kural #294
කෙනෙකූ තම සිත දත් - බොරු නැතිව හැසිරේ නම්
එබඳු ගූණවතූනට - සෑම සාදුහු ගරු කෙරෙත් මැ යි.

Tamil Transliteration
Ullaththaar Poiyaa Thozhukin Ulakaththaar
Ullaththu Lellaam Ulan.

Explanations
Holy Kural #295
තම සිතට එකඟව - නිති සබවස කියා නම්
එය තපසත් දනන් - දෙකම රැකූමට වඩා උතූමැ යි.

Tamil Transliteration
Manaththotu Vaaimai Mozhiyin Thavaththotu
Thaananjey Vaarin Thalai.

Explanations
Holy Kural #296
බොරු නොකිමට සම - මහත් යසසෙක් වෙන නැත
එම උතූම් ගූණයම - දැහැමි බව දෙයි සෑම විටකම.

Tamil Transliteration
Poiyaamai Anna Pukazhillai Eyyaamai
Ellaa Aramun Tharum.

Explanations
Holy Kural #297
ෆබොරු නොකියන ගූණය - සැබෑකර හැසුරුණි නම්
වෙන අනික් දහමෙක් - නොකර සිටියත් නොවේ නරකක්.

Tamil Transliteration
Poiyaamai Poiyaamai Aatrin Arampira
Seyyaamai Seyyaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #298
සිරුරෙහි නිමල බව - සිලිලෙන් ගෙනේ නියදම
සිත තූළ නිමල බව - සැබෑ වදනින් දිසේ හැමවිට.

Tamil Transliteration
Puraldhooimai Neeraan Amaiyum Akandhooimai
Vaaimaiyaal Kaanap Patum.

Explanations
Holy Kural #299
සැම දහමකින් එන - එළිය එළියක් නොම වේ
සාදුනට එළිය - බොරු නොකිමෙන් එන එළිය වේ.

Tamil Transliteration
Ellaa Vilakkum Vilakkalla Saandrorkkup
Poiyaa Vilakke Vilakku.

Explanations
Holy Kural #300
අප සැබෑ ලෙස දුටු - දේවල් අතර බැලුවොත්
සැබවට වඩා හොඳ - යමක් ලෝ තූළ නොවේ සැමවිට.

Tamil Transliteration
Yaameyyaak Kantavatrul Illai Enaiththondrum
Vaaimaiyin Nalla Pira.

Explanations
🡱