සහකාරියගේ ගූණ

Verses

Holy Kural : #51 #52 #53 #54 #55 #56 #57 #58 #59 #60
Holy Kural #51
ගිහිගෙට සුදුසු වන - සපිරුණු ගූණින් දිවියෙදි
හිමි අයට සරිලන - විලස සිටිනිය සහකාරියයි.

Tamil Transliteration
Manaikdhakka Maanputaiyal Aakiththar Kontaan
Valaththakkaal Vaazhkkaith Thunai.

Explanations
Holy Kural #52
අපමණ උසස් වුව - බිරිඳකට සරිලන ගූණ
නැත්නම් කිසි ලෙසක - ජිවිතය පල නොමැති වේවි.

Tamil Transliteration
Manaimaatchi Illaalkan Illaayin Vaazhkkai
Enaimaatchith Thaayinum Il.

Explanations
Holy Kural #53
නැත්තේ කූමක් දෝ - බිරිඳ ගූණවත් වූ නම්
ඇත්තේ කූමක්දෝ - බිරිඳ තූළ හොඳ ගූණ හීන නම්.

Tamil Transliteration
Illadhen Illaval Maanpaanaal Ulladhen
Illaval Maanaak Katai?.

Explanations
Holy Kural #54
පතිවතෙහි තිරවම - බලය ඇත්නම් කතකට
ඇයට වැඩි උත්තම - දෙයක් ලොව තූළ ඇද්ද ? සැමවිට.

Tamil Transliteration
Pennin Perundhakka Yaavula Karpennum
Thinmaiun Taakap Perin.

Explanations
Holy Kural #55
දෙවියන් නොවැන්දත් - තම සැමි නැමද පුබුදින
බැතිමත් එබඳු කත - වසින්නට යැදියොත් වසියි වැසි.

Tamil Transliteration
Theyvam Thozhaaal Kozhunan Thozhudhezhuvaal
Peyyenap Peyyum Mazhai.

Explanations
Holy Kural #56
තමා හා තම සැමි - රකින අතරම පැසසුම්
ලැබෙන කටයුත්තෙහි - අලස නැත්තී බිරිඳ වේ මැයි.

Tamil Transliteration
Tharkaaththuth Tharkontaar Penith Thakaisaandra
Sorkaaththuch Chorvilaal Pen.

Explanations
Holy Kural #57
සිරකර තබා ගෙන - රකිනු කූමට ද ? ඉතිරිය
පතිදම් රැකීම ම - උතූම් කොට ගත යුතූය ඕ තොම.

Tamil Transliteration
Siraikaakkum Kaappevan Seyyum Makalir
Niraikaakkum Kaappe Thalai.

Explanations
Holy Kural #58
නායක ලෙසට ගෙන - සෑම කල්හිම තම සැමි
ගරු කරන යුවතිය - සදා සගසුව සැප ලබා වී.

Tamil Transliteration
Petraar Perinperuvar Pentir Perunjirappup
Puththelir Vaazhum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #59
කිතූ කදඹ ඇති වූ - බිරියන් නැත්තවුන් හට
සතූරන් ඉදිරියෙහි - කෙසරගූණැතිව සරනුනො හැකිය.

Tamil Transliteration
Pukazhpurindha Illilorkku Illai Ikazhvaarmun
Erupol Peetu Natai.

Explanations
Holy Kural #60
බිරිය සතූ හොඳ ගූණ - මඟූල් ලකූණුයි සැමවිට
එයට අබරණ වේ - ලැබුම දරුවන් ගූණ නැණැති වූ.

Tamil Transliteration
Mangalam Enpa Manaimaatchi Matru Adhan
Nankalam Nanmakkat Peru.

Explanations
🡱