களவியல் (Kalaviyal)

அதிகாரம் (Adhigaram)
Noதமிழ் (Tamil)Tamil Transliteration
1தகை அணங்குறுத்தல்Thakaiyananguruththal
2குறிப்பறிதல்Kuripparidhal
3புணர்ச்சி மகிழ்தல்Punarchchimakizhdhal
4நலம் புனைந்து உரைத்தல்Nalampunaindhuraiththal
5காதற் சிறப்புரைத்தல்Kaadharsirappuraiththal
6நாணுத் துறவுரைத்தல்Naanuththuravuraiththal
7அலர் அறிவுறுத்தல்Alararivuruththal