అధ్యాయ: 101 - 108

chapter
NoTeluguTamil Transliteration
వంశముKutimai
మానముMaanam
పెద్దరికముPerumai
ఆదర్శముSaandraanmai
శీలముPanputaimai
లుబ్ధతNandriyilselvam
సిగ్గుNaanutaimai
గృహరక్షKutiseyalvakai
వ్యవసాయముUzhavu
౧౦దారిద్ర్యముNalkuravu
౧౧యాచించుటIravu
౧౨అపరిగ్రహముIravachcham
౧౩ఆల్పులుKayamai