అధ్యాయ: 121 - 133

chapter
NoTeluguTamil Transliteration
నిర్వియోగముPirivaatraamai
వియోగముPatarmelindhirangal
నిరీక్షణKanvidhuppazhidhal
పారిపోవుటPasapparuparuvaral
విరహతాపముThanippatarmikudhi
తలపోతNinaindhavarpulampal
స్వప్నసుఖముKanavunilaiyuraiththal
సంధ్యా సమయముPozhudhukantirangal
కృశతUruppunalanazhidhal
౧౦నిర్వేదముNenjotukilaththal
౧౧భంగపాటుNiraiyazhidhal
౧౨ఉత్కంఠAvarvayinvidhumpal
౧౩ఉత్కంఠKuripparivuruththal
౧౪కలయికPunarchchividhumpal
౧౫ఆక్రోశముNenjotupulaththal
౧౬ప్రణయ కలహముPulavi
౧౭కలహ సూక్ష్మతPulavi Nunukkam
౧౮పొలయలుక సుఖముOotaluvakai