అధ్యాయ: 11 - 20

chapter
NoTeluguTamil Transliteration
గృహమేధిIlvaazhkkai
ఇల్లాలుVaazhkkaith Thunainalam
బిడ్డలుPudhalvaraip Perudhal
ప్రేమAnputaimai
ఆతిథ్యముVirundhompal
ఇంపుమాటలుIniyavaikooral
కృతజ్ఞతSeynnandri Aridhal
తాటస్థ్యముNatuvu Nilaimai
అణకువAtakkamutaimai
౧౦నడవడిOzhukkamutaimai
౧౧పరదారావిముఖతPiranil Vizhaiyaamai
౧౨ఓర్పుPoraiyutaimai
౧౩ఓర్వలేమిAzhukkaaraamai
౧౪లోభముVeqkaamai
౧౫చాటుమాటలుPurangooraamai
౧౬వ్యర్థభాషణPayanila Sollaamai
౧౭అపకృతిTheevinaiyachcham
౧౮ఉపకృతిOppuravaridhal
౧౯ఈవిEekai
౨౦కీర్తిPukazh