అధ్యాయ: 39 - 50

chapter
NoTeluguTamil Transliteration
రాజుIraimaatchi
విద్యKalvi
అవిద్యKallaamai
వినుటKelvi
జ్ఞానముArivutaimai
దోష నిరోధముKutrangatidhal
సాధు సాంగత్యముPeriyaaraith Thunaikkotal
దుర్జన సాంగత్యముSitrinanjeraamai
కర్మకౌశలముTherindhuseyalvakai
౧౦బలాబలిమిValiyaridhal
౧౧కాలముKaalamaridhal
౧౨స్థానబలముItanaridhal
౧౩విశ్వసించుటTherindhudhelidhal
౧౪కార్యనిర్ణయముTherindhuvinaiyaatal
౧౫చుట్టరికముSutrandhazhaal
౧౬మఱపుPochchaavaamai
౧౭దండనీతిSengonmai
౧౮దుష్పాలనKotungonmai
౧౯భయోత్పన్నతVeruvandhaseyyaamai
౨౦దయKannottam
౨౧గూఢచారిOtraatal
౨౨పట్టుదలOokkamutaimai
౨౩అలసత్వముMatiyinmai
౨౪ప్రయత్నముAalvinaiyutaimai
౨౫నిబ్బరముItukkan Azhiyaamai