అణకువ

Verses

Holy Kural #౧౨౧
అమరులందు జేర్చు నణకువ యొక్కుని
నడుసు నందు దొక్కు మిడిసిపాటు

Tamil Transliteration
Atakkam Amararul Uykkum Atangaamai
Aarirul Uyththu Vitum.

Explanations
Holy Kural #౧౨౨
ఊసిరున్న దనుకఁగా పాడు మణకువనే
కలిమికన్న దాని ఫునత హెచ్చు.

Tamil Transliteration
Kaakka Porulaa Atakkaththai Aakkam
Adhaninooung Killai Uyirkku.

Explanations
Holy Kural #౧౨౩
విద్య వినయమంచు విభుదుండు భావించి
మెలఁగుచుండు బ్రతుకు మెరుగు పడఁగ

Tamil Transliteration
Serivarindhu Seermai Payakkum Arivarindhu
Aatrin Atangap Perin.

Explanations
Holy Kural #౧౨౪
ఊన్న ధర్మమునకు భిన్నత గానట్టి
నిగ్రహ పరుఁజూడ వింగి వంగు

Tamil Transliteration
Nilaiyin Thiriyaadhu Atangiyaan Thotram
Malaiyinum Maanap Peridhu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౫
అందఱికిని మంచి యణకువగా నున్న
నున్న వారి కధిక వన్నెఁదెచ్చు

Tamil Transliteration
Ellaarkkum Nandraam Panidhal Avarullum
Selvarkke Selvam Thakaiththu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౬
కూర్మ మట్టులణచు కొమవాని కీ జన్మ
కేడు జన్మములకు తోడు సుఖము

Tamil Transliteration
Orumaiyul Aamaipol Aindhatakkal Aatrin
Ezhumaiyum Emaap Putaiththu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౭
వదలరాదు నాల్క వదలిన సర్వమ్ము
మాటఁజార భంగపాటు వచ్చు

Tamil Transliteration
Yaakaavaa Raayinum Naakaakka Kaavaakkaal
Sokaappar Sollizhukkup Pattu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౮
మంచి మాటనున్న మర్యాద సర్వమ్ము
చెడ్డమాట నొకటి చెడును పూర్తి

Tamil Transliteration
Ondraanun Theechchol Porutpayan Untaayin
Nandraakaa Thaaki Vitum.

Explanations
Holy Kural #౧౨౯
అగ్గి గాల్చు మచ్చ లారును పూర్తిగాఁ
నన్నమాట మచ్చలార వెపుడు

Tamil Transliteration
Theeyinaar Suttapun Ullaarum Aaraadhe
Naavinaar Sutta Vatu.

Explanations
Holy Kural #౧౩౦
కోప తాప మణచు కొనువాని క్షేమమ్ము
తనదిగానె జూఛు ధర్మమెపుడు.

Tamil Transliteration
Kadhangaaththuk Katratangal Aatruvaan Sevvi
Arampaarkkum Aatrin Nuzhaindhu.

Explanations
🡱