అనివేకము

Verses

Holy Kural #౮౩౧
తెలివి హీనముందు దెలిపెడిదేమన్న
చెడువునంటె మంచి విడచుటగును.

Tamil Transliteration
Pedhaimai Enpadhondru Yaadhenin Edhangontu
Oodhiyam Poka Vital.

Explanations
Holy Kural #౮౩౨
హీనమందు గొప్ప హీనమ్ము సర్వదా
చెడు ప్రవర్తనమ్ము విడువకుంట.

Tamil Transliteration
Pedhaimaiyul Ellaam Pedhaimai Kaadhanmai
Kaiyalla Thankat Seyal.

Explanations
Holy Kural #౮౩౩
సిగ్గులేమి, లక్ష్య సిద్ధిలేమి, మూర్ఖమ్ము
మూడు కూడియుండు మూర్ఖునందు.

Tamil Transliteration
Naanaamai Naataamai Naarinmai Yaadhondrum
Penaamai Pedhai Thozhil.

Explanations
Holy Kural #౮౩౪
చదివి చెప్పగల్లి, నది చేయకున్నచో
వాని కన్న బుద్ధి హీనుడెవడు?

Tamil Transliteration
Odhi Unarndhum Pirarkkuraiththum Thaanatangaap
Pedhaiyin Pedhaiyaar Il.

Explanations
Holy Kural #౮౩౫
ఏడు జన్మములకు నెడ్డండు నరకమ్ము
నొక్క జన్మలోనె చిక్కబట్టు.

Tamil Transliteration
Orumaich Cheyalaatrum Pedhai Ezhumaiyum
Thaanpuk Kazhundhum Alaru.

Explanations
Holy Kural #౮౩౬
నీతి బాహ్యాఁడగుచు నిర్వహించిన కర్మ
చెడును లేనియెడల శిక్ష మిగులు.

Tamil Transliteration
Poipatum Ondro Punaipoonum Kaiyariyaap
Pedhai Vinaimer Kolin.

Explanations
Holy Kural #౮౩౭
ఇతరు లనుభవింప వెతలంద్రు స్వజనులు
తెలివిహీనుడున్న కలిమి మిగిలి.

Tamil Transliteration
Edhilaar Aarath Thamarpasippar Pedhai
Perunjelvam Utrak Katai.

Explanations
Holy Kural #౮౩౮
వెట్టి కల్లు ద్రాగు విధమగు నవివేకి
హస్తమందు లక్ష్మి యమరునేని.

Tamil Transliteration
Maiyal Oruvan Kaliththatraal Pedhaidhan
Kaiyondru Utaimai Perin.

Explanations
Holy Kural #౮౩౯
బుద్ధిహీను మైత్రి తద్దయు సుఖమిచ్చు
తొలఁగునపుడు బాధ కలుగరామి.

Tamil Transliteration
Peridhinidhu Pedhaiyaar Kenmai Pirivinkan
Peezhai Tharuvadhon Ril.

Explanations
Holy Kural #౮౪౦
మట్టికాళ్ళఁ బరుపు మంచ మెక్కిన రీతి
బుద్ధిహీనుడేగ బుధుల సభకు.

Tamil Transliteration
Kazhaaakkaal Palliyul Vaiththatraal Saandror
Kuzhaaaththup Pedhai Pukal.

Explanations
🡱