అపరిగ్రహము

Verses

Holy Kural #౧౦౬౧
మనసు సచ్చియిచ్చు మనుజల కడనైన
నడుగరామి కోటికైన మేలు.

Tamil Transliteration
Karavaadhu Uvandheeyum Kannannaar Kannum
Iravaamai Koti Urum.

Explanations
Holy Kural #౧౦౬౨
అడిగి దినఁగ జేయ నజుడైన గానిమ్ము
తిరిగి తిరిగి చెడుత దిరిపమెత్తి.

Tamil Transliteration
Irandhum Uyirvaazhdhal Ventin Parandhu
Ketuka Ulakiyatri Yaan.

Explanations
Holy Kural #౧౦౬౩
పేదరికము బాయఁ బిచ్చమే గతియన్న
నంతకన్న నీచుఁ డవని లేడు.

Tamil Transliteration
Inmai Itumpai Irandhudheer Vaamennum
Vanmaiyin Vanpaatta Thil.

Explanations
Holy Kural #౧౦౬౪
బ్రతుకు శూన్యమైన బ్రతిమాలి యడుగని
సద్గుణంబు వ్యాస్తి సర్వజగతి.

Tamil Transliteration
Itamellaam Kollaath Thakaiththe Itamillaak
Kaalum Iravollaach Chaalpu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౬౫
గంజినిళ్ళె యైన కష్టించి చమటోడ్చి
యారగింప రుచికి నంతులేదు.

Tamil Transliteration
Thenneer Atupurkai Aayinum Thaaldhandhadhu
Unnalin Oonginiya Thil.

Explanations
Holy Kural #౧౦౬౬
ఆవుకైన నీళ్ళ నడుగరాదొక్కని
నాల్కగొప్ప కఫుడె నాశనమ్ము.

Tamil Transliteration
Aavirku Neerendru Irappinum Naavirku
Iravin Ilivandha Thil.

Explanations
Holy Kural #౧౦౬౭
యాచకాళి నెల్ల యాచించి వేడెద
నడుగవలదు లోభులైన వారి.

Tamil Transliteration
Irappan Irappaarai Ellaam Irappin
Karappaar Iravanmin Endru.

Explanations
Holy Kural #౧౦౬౮
యాచకమను నావ దాచుట యను బండ
తగిలి సాగలేక పగిలిపోవు.

Tamil Transliteration
Iravennum Emaappil Thoni Karavennum
Paardhaakkap Pakku Vitum.

Explanations
Holy Kural #౧౦౬౯
తలచినంత మనసు ద్రవియించు యాచింప
దాచుటంతకన్నఁ దారుణమ్ము.

Tamil Transliteration
Iravulla Ullam Urukum Karavulla
Ulladhooum Indrik Ketum.

Explanations
Holy Kural #౧౦౭౦
అడగ నెంచ గుండె తడఁబడు లేదన్న
నాగిపోత నిలచు టబ్బురమ్మె.

Tamil Transliteration
Karappavarkku Yaangolikkum Kollo Irappavar
Sollaatap Poom Uyir.

Explanations
🡱