అలసత్వము

Verses

Holy Kural #౬౦౧
వెలుగు గలుగు గృహము మలిగిపోకున్నను
గోళ్ళు గిల్లుకొన్న గ్రిడ్డిదగును.

Tamil Transliteration
601 Kutiyennum Kundraa Vilakkam Matiyennum
Maasoora Maaindhu Ketum.

Explanations
Holy Kural #౬౦౨
అలసత కలసతను కలిగింత్రు తమ యిల్లు
విల్లుగాగనుండ నెంచువారు.

Tamil Transliteration
Matiyai Matiyaa Ozhukal Kutiyaik
Kutiyaaka Ventu Pavar.

Explanations
Holy Kural #౬౦౩
గోళ్ళు గిల్లుకొనుచు కూర్చున్న కాపుర
మంతరించు వానికన్న ముందు.

Tamil Transliteration
Matimatik Kontozhukum Pedhai Pirandha
Kutimatiyum Thanninum Mundhu.

Explanations
Holy Kural #౬౦౪
ఇల్లు గనినవేరు గుల్లయైపోవును
మందు డగుచు యత్నమందకున్న

Tamil Transliteration
Kutimatindhu Kutram Perukum Matimatindhu
Maanta Ugnatri Lavarkku.

Explanations
Holy Kural #౬౦౫
మఱవు, జాగు, నిద్ర, మందతయును నాల్గు
చెడగ నుండు వాని తొడవు లగును.

Tamil Transliteration
Netuneer Maravi Matidhuyil Naankum
Ketuneeraar Kaamak Kalan.

Explanations
Holy Kural #౬౦౬
ఖ్యాతి తరుగకున్న నీతిగా దలసత
పొందఁదగినదైనఁ జొందలేము.

Tamil Transliteration
Patiyutaiyaar Patramaindhak Kannum Matiyutaiyaar
Maanpayan Eydhal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #౬౦౭
పాలుమారుటైన పనిపాట్లు లేకుండా
పోటుగాను నిందమాట వచ్చు.

Tamil Transliteration
Itipurindhu Ellunj Chol Ketpar Matipurindhu
Maanta Ugnatri Lavar.

Explanations
Holy Kural #౬౦౮
భవ్య గృహము నందు ప్రాల్మారి కేర్పడ్డ
శత్రువులకు సేవ సలుపవలయు.

Tamil Transliteration
Matimai Kutimaikkan Thangindhan Onnaarkku
Atimai Pukuththi Vitum.

Explanations
Holy Kural #౬౦౯
మరుగుపడిన వేరు మెరుగౌను శీఘ్రమ్మె
మందముడిగి కార్యమగ్నుడైన.

Tamil Transliteration
Kutiyaanmai Yulvandha Kutram Oruvan
Matiyaanmai Maatrak Ketum.

Explanations
Holy Kural #౬౧౦
అడుగులందు దార విడచిన రాజ్యమ్ము
మరల పొందవచ్చు మందముడుగ.

Tamil Transliteration
Matiyilaa Mannavan Eydhum Atiyalandhaan
Thaaaya Thellaam Orungu.

Explanations
🡱