అవిద్య

Verses

Holy Kural #౪౦౧
జూదమాడినట్లు చదరంగ మదిలేక
చదువు కొనక వాదు సలువు టెల్ల.

Tamil Transliteration
Arangindri Vattaati Yatre Nirampiya
Noolindrik Kotti Kolal.

Explanations
Holy Kural #౪౦౨
విద్య లేనివాఁడు వినిదింప గోరుట
సౌఖ్య మిచ్చినట్లు స్థన విహీన.

Tamil Transliteration
Kallaadhaan Sorkaa Murudhal Mulaiyirantum
Illaadhaal Penkaamur Ratru.

Explanations
Holy Kural #౪౦౩
చదువురాక యున్న చడివినట్లే యగు
పండితాళి ముందు బలుకడేని.

Tamil Transliteration
Kallaa Thavarum Naninallar Katraarmun
Sollaa Thirukkap Perin.

Explanations
Holy Kural #౪౦౪
చదువు లేని వాని శాస్త్రజ్ఞు లొప్పరు
తేలివితేట లెన్ని గలిగియున్న.

Tamil Transliteration
Kallaadhaan Otpam Kazhiyanan Raayinum
Kollaar Arivutai Yaar.

Explanations
Holy Kural #౪౦౫
చదువురాని వాని సామర్థ్య ముంతయు
రంగ మెక్కి నంత భంగపాటె.

Tamil Transliteration
Kallaa Oruvan Thakaimai Thalaippeydhu
Sollaatach Chorvu Patum.

Explanations
Holy Kural #౪౦౬
చవటినేల విధము చదువని వారుంట
నుదర పోషణార్థ ముర్విమీద.

Tamil Transliteration
Ularennum Maaththiraiyar Allaal Payavaak
Kalaranaiyar Kallaa Thavar.

Explanations
Holy Kural #౪౦౭
విద్య లేని వాని వింతసొగను జూడ
మట్టిబొమ్మ కొలువు బెట్టినట్లు.

Tamil Transliteration
Nunmaan Nuzhaipulam Illaan Ezhilnalam
Manmaan Punaipaavai Yatru.

Explanations
Holy Kural #౪౦౮
జ్ఞానపరును లేమి పూనుట కన్నను
మూర్ఖు వద్ద కలిమి ముప్పు దెచ్చు.

Tamil Transliteration
Nallaarkan Patta Varumaiyin Innaadhe
Kallaarkan Patta Thiru.

Explanations
Holy Kural #౪౦౯
అగ్రజన్ముడైన నభ్యసింపని నాఁడు
నిమ్మజండె యెన్ని నేర్వు లున్న.

Tamil Transliteration
Merpirandhaa Raayinum Kallaadhaar Keezhppirandhum
Katraar Anaiththilar Paatu.

Explanations
Holy Kural #౪౧౦
ప్రజల పంచలందు పశువులుండెడు మాడ్కి
చదువు రానివాడు జగతి నుంట.

Tamil Transliteration
Vilangotu Makkal Anaiyar Ilangunool
Katraarotu Enai Yavar.

Explanations
🡱