అహింస

Verses

Holy Kural #౩౨౧
ధర్మములను పరమధర్మ మహింసయే
యన్ని ధర్మములకు హాని హింస

Tamil Transliteration
Aravinai Yaadhenin Kollaamai Koral
Piravinai Ellaan Tharum.

Explanations
Holy Kural #౩౨౨
ప్రాణికోటికెల్లఁ బంచి కుడిచెడు దాని
పరమధర్మ మనిరి ప్రాజ్ఞులెల్ల

Tamil Transliteration
Pakuththuntu Palluyir Ompudhal Noolor
Thokuththavatrul Ellaan Thalai.

Explanations
Holy Kural #౩౨౩
నిరువమాన ధర్మ నిష్టయౌ యహింస
సమము దానివెనుక సత్యమగును.

Tamil Transliteration
Ondraaka Nalladhu Kollaamai Matradhan
Pinsaarap Poiyaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #౩౨౪
మంచి మార్గ మొకటి మహిమీద గలదన్ను
జీవహింస లేని భావమొకటె.

Tamil Transliteration
Nallaaru Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum
Kollaamai Soozhum Neri.

Explanations
Holy Kural #౩౨౫
బ్రతుకు ద్రోసిపుచ్చి యతులౌట కన్నను
మేలు హింస విడచి మెలఁగు టెంతొ.

Tamil Transliteration
Nilaianji Neeththaarul Ellaam Kolaianjik
Kollaamai Soozhvaan Thalai.

Explanations
Holy Kural #౩౨౬
జీవహింసలేక జీవించు నవ్వాని
కాలయముడు గూడ కనికరించు.

Tamil Transliteration
Kollaamai Merkon Tozhukuvaan Vaazhnaalmel
Sellaadhu Uyirunnung Kootru.

Explanations
Holy Kural #౩౨౭
ఆత్మరక్షకైన నన్యజీవులఁ జంపు
దుష్కృతమ్ము పరమ దోషమగును.

Tamil Transliteration
Thannuyir Neeppinum Seyyarka Thaanpiridhu
Innuyir Neekkum Vinai.

Explanations
Holy Kural #౩౨౮
అంతులేని భోగ మనుభవించుటకైన
యోగధనులు హింస నొప్పుకొనరు.

Tamil Transliteration
Nandraakum Aakkam Peridheninum Saandrorkkuk
Kondraakum Aakkang Katai.

Explanations
Holy Kural #౩౨౯
హింసపరులు పరమహంసల సన్నిధి
నీచ మానవులుగ గోచరింత్రు.

Tamil Transliteration
Kolaivinaiya Raakiya Maakkal Pulaivinaiyar
Punmai Therivaa Rakaththu.

Explanations
Holy Kural #౩౩౦
ప్రాణఘాతకులుగ పరిణమించిన వారె
తీరనట్టి వ్యాధి దిరుగువారు.

Tamil Transliteration
Uyir Utampin Neekkiyaar Enpa Seyir Utampin
Sellaaththee Vaazhkkai Yavar.

Explanations
🡱