ఆక్రోశము

Verses

Holy Kural #౧౨౯౧
వారి వారి మనసు వారితో సుండంగ
నీవు నట్లె యుండ వేల మనస.

Tamil Transliteration
Avarnenju Avarkkaadhal Kantum Evannenje
Neeemakku Aakaa Thadhu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౯౨
ప్రేమలేని వాని ప్రియుడంచునో మనస
చూచునంత జేర చూచుటేల.

Tamil Transliteration
Uraaa Thavarkkanta Kannum Avaraich
Cheraaarenach Cheriyen Nenju.

Explanations
Holy Kural #౧౨౯౩
కాముకులకు వేరె గతిలేమి యెఱిగియో
వెంట దగులుచుంటి వెఱ్ఱిమనస.

Tamil Transliteration
Kettaarkku Nattaaril Enpadho Nenjenee
Pettaangu Avarpin Selal.

Explanations
Holy Kural #౧౨౯౪
ప్రణయ కోపమందు భయపెట్టినట్లుగా
వలపు దీర్చుకొనక వగతువేల.

Tamil Transliteration
Inianna Ninnotu Soozhvaaryaar Nenje
Thuniseydhu Thuvvaaikaan Matru.

Explanations
Holy Kural #౧౨౯౫
చేరకున్న బాధ చేరిన విడబాధ
బాధ దప్ప దింక బాడు మనస.

Tamil Transliteration
Peraaamai Anjum Perinpirivu Anjum
Araaa Itumpaiththen Nenju.

Explanations
Holy Kural #౧౨౯౬
మనస! నీవు నన్ను దినివేయు చున్నావు
ఒంటరిగను నెట్టు లుండ నింక.

Tamil Transliteration
Thaniye Irundhu Ninaiththakkaal Ennaith
Thiniya Irundhadhen Nenju.

Explanations
Holy Kural #౧౨౯౭
మరువరాని సిగ్గు మరచితి ప్రియునందు
మనసు దగలి వేరుమార్గ మరయ

Tamil Transliteration
Naanum Marandhen Avarmarak Kallaaen
Maanaa Matanenjir Pattu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౯౮
జీవతాశ నతని చెడుగుల వర్ణింప
తనకె లోపమంచు దలచి దలచి.

Tamil Transliteration
Ellin Ilivaamendru Enni Avardhiram
Ullum Uyirkkaadhal Nenju.

Explanations
Holy Kural #౧౨౯౯
మనసుకన్న తోడు మరి యెవ్వరుందురు
తోడులేదటంచు దుఃఖమేల.

Tamil Transliteration
Thunpaththirku Yaare Thunaiyaavaar Thaamutaiya
Nenjan Thunaiyal Vazhi.

Explanations
Holy Kural #౧౩౦౦
తనదు మనసె తనకు ననువు గానప్పుడు
చుట్టరికము వేరు చుట్టుకొనునె.

Tamil Transliteration
Thanjam Thamarallar Edhilaar Thaamutaiya
Nenjam Thamaral Vazhi.

Explanations
🡱