ఆతిథ్యము

Verses

Holy Kural #౮౧
ఇల్లు గాచి ధనము నినుమడించుట యెల్ల
నతిథి నాదు కొనఁగ నగును జూవె.

Tamil Transliteration
Irundhompi Ilvaazhva Thellaam Virundhompi
Velaanmai Seydhar Poruttu.

Explanations
Holy Kural #౮౨
అతిథి బయటనుంచి యమృతమే యైన దా
నారగింప న్యాయ దూరమగును.

Tamil Transliteration
Virundhu Puraththadhaath Thaanuntal Saavaa
Marundheninum Ventarpaar Randru.

Explanations
Holy Kural #౮౩
ఆశ్రితాళి నెఱిగి యాతిథ్యమిచ్చిన
నందుచేత లేమి నొందడెవడు.

Tamil Transliteration
Varuvirundhu Vaikalum Ompuvaan Vaazhkkai
Paruvandhu Paazhpatudhal Indru.

Explanations
Holy Kural #౮౪
అతిథి రాక కలరి యాతిథ్యమిచ్చెడి
వారి యింట లక్ష్మి వలచి నిలచు.

Tamil Transliteration
Akanamarndhu Seyyaal Uraiyum Mukanamarndhu
Nalvirundhu Ompuvaan Il.

Explanations
Holy Kural #౮౫
అతిథి తినఁగ మిగులు నన్నంబు దినువాని
నేల విత్తనంబు లేల జల్ల?

Tamil Transliteration
Viththum Italventum Kollo Virundhompi
Michchil Misaivaan Pulam.

Explanations
Holy Kural #౮౬
ఒకరి నుపచరించి నొకరికి నెదురొడ్డు
నతఁడు దేవతాళి కతిథి యగును.

Tamil Transliteration
Selvirundhu Ompi Varuvirundhu Paarththiruppaan
Nalvarundhu Vaanath Thavarkku.

Explanations
Holy Kural #౮౭
విందు యజ్ఞమగును వితరణ ఫలితమౌ
యర్థరహిత మింత యంత యనుట.

Tamil Transliteration
Inaiththunaith Thenpadhon Rillai Virundhin
Thunaiththunai Velvip Payan.

Explanations
Holy Kural #౮౮
పెట్టలేని వారె చెట్టు పుట్టల జేరి
యాశ లెడలి నట్టు లలమ టింత్రు.

Tamil Transliteration
Parindhompip Patratrem Enpar Virundhompi
Velvi Thalaippataa Thaar.

Explanations
Holy Kural #౮౯
ఉండి యువచరింపకుండెడి దారిద్ర్య
ముండు నజ్ఞులందె మెండుగాను.

Tamil Transliteration
Utaimaiyul Inmai Virundhompal Ompaa
Matamai Matavaarkan Untu.

Explanations
Holy Kural #౯౦
అనిచమనెడు పుష్ప మాప్రూణమున వాడు
జూచినంత నతిథి లేచిపోవ.

Tamil Transliteration
Moppak Kuzhaiyum Anichcham Mukandhirindhu
Nokkak Kuzhaiyum Virundhu.

Explanations
🡱