ఆదర్శము

Verses

Holy Kural #౯౮౧
మార్గదర్శకులగు మహనీయలెల్లరు
నీతిఁ దప్పనట్టి నిష్ఠపరులు.

Tamil Transliteration
Katanenpa Nallavai Ellaam Katanarindhu
Saandraanmai Merkol Pavarkku.

Explanations
Holy Kural #౯౮౨
గుణమె గొప్పవారి ధనమగు మిగిలిన
ధనము లన్ని ధనము లనరు వారు.

Tamil Transliteration
Kunanalam Saandror Nalane Piranalam
Ennalaththu Ulladhooum Andru.

Explanations
Holy Kural #౯౮౩
ప్రియము నయము భయము దయయు సత్యమ్ము
గొప్పదనము నైదు గుంజలగును.

Tamil Transliteration
Anpunaan Oppuravu Kannottam Vaaimaiyotu
Aindhusaal Oondriya Thoon.

Explanations
Holy Kural #౯౮౪
తాపసాంశమనఁగఁదగు నహింసావృత్తి
నేరమెన్నహున్న నీతివృత్తి

Tamil Transliteration
Kollaa Nalaththadhu Nonmai Pirardheemai
Sollaa Nalaththadhu Saalpu.

Explanations
Holy Kural #౯౮౫
వినయవంతుడైన విక్రమవంతుడు
శత్రువులనుజేయు మిత్రువులగ.

Tamil Transliteration
Aatruvaar Aatral Panidhal Adhusaandror
Maatraarai Maatrum Patai.

Explanations
Holy Kural #౯౮౬
శీలమునకు గుర్తు చిన్నలనెడనైన
తప్పు నెఱిగి దాని నొప్పుకొనుటె.

Tamil Transliteration
Saalpirkuk Kattalai Yaadhenin Tholvi
Thulaiyallaar Kannum Kolal.

Explanations
Holy Kural #౯౮౭
ఉపకరింపకున్న నపకారమెంచుచో
శీలమున్నదనుచు జెప్పలేము.

Tamil Transliteration
Innaasey Thaarkkum Iniyave Seyyaakkaal
Enna Payaththadho Saalpu.

Explanations
Holy Kural #౯౮౮
లేమి కాదు ధనము లేనంతమాత్రాన
గుణముఁ గల్లియుంటె గొప్పదనము.

Tamil Transliteration
Inmai Oruvarku Ilivandru Saalpennum
Thinmai Un Taakap Perin.

Explanations
Holy Kural #౯౮౯
గుణసముద్రు లుర్వి మునిఁగిపోవగ నున్న
నాశయంబు దొలఁగ రడుగుగూడ.

Tamil Transliteration
Oozhi Peyarinum Thaampeyaraar Saandraanmaikku
Aazhi Enappatu Vaar.

Explanations
Holy Kural #౯౯౦
ఆర్యులందు నున్న నాదర్శ మెఱిగిన
ధరణి మునిఁగి పోకఁ దప్పుకొనునె.

Tamil Transliteration
Saandravar Saandraanmai Kundrin Irunilandhaan
Thaangaadhu Manno Porai.

Explanations
🡱