ఆల్పులు

Verses

Holy Kural #౧౦౭౧
అందఱివలె నుందు రల్పులఁ జూడంగ
తెలుసుకొనంగ లేము గురుతు దెల్పి.

Tamil Transliteration
Makkale Polvar Kayavar Avaranna
Oppaari Yaanganta Thil.

Explanations
Holy Kural #౧౦౭౨
తెలివిపరులకన్న తెలివి హీనుడె మేలు
దిగులుపడడు గాన దేనికైన.

Tamil Transliteration
Nandrari Vaarir Kayavar Thiruvutaiyar
Nenjaththu Avalam Ilar.

Explanations
Holy Kural #౧౦౭౩
అల్పు లమరు లగుదు రది యెట్టు లన్నచో
తలచినట్లు జేయగలరు గాన.

Tamil Transliteration
Thevar Anaiyar Kayavar Avarundhaam
Mevana Seydhozhuka Laan.

Explanations
Holy Kural #౧౦౭౪
అల్పుఁ డతని కన్న నల్పుని గనుగొని
తానె గొప్పగాను దలఁచుకొనును.

Tamil Transliteration
Akappatti Aavaaraik Kaanin Avarin
Mikappattuch Chemmaakkum Keezh.

Explanations
Holy Kural #౧౦౭౫
అల్పుడైనవాని యాచొరమే భయ
మాళచేత మిగత నబ్బు కొంత.

Tamil Transliteration
Achchame Keezhkaladhu Aasaaram Echcham
Avaavuntel Untaam Siridhu.

Explanations
Holy Kural #౧౦౭౬
మర్మమెకటిఁ దెలియ మారుమ్రోగింతురు
తగుదు రల్పు లెల్లఁ దప్పెడలకు.

Tamil Transliteration
Araiparai Annar Kayavardhaam Ketta
Maraipirarkku Uyththuraikka Laan.

Explanations
Holy Kural #౧౦౭౭
మెక్కినట్టి చేతి మెతుకైన నల్పుండు
పెట్ట దొకరి కీడ్చి కొట్టకున్న.

Tamil Transliteration
Eerngai Vidhiraar Kayavar Kotirutaikkum
Koonkaiyar Allaa Thavarkku.

Explanations
Holy Kural #౧౦౭౮
అడుగ నేదినీయ డల్పుండు చెఱకును
పిండినట్లు గాన్గఁ బిండకున్న.

Tamil Transliteration
Sollap Payanpatuvar Saandror Karumpupol
Kollap Payanpatum Keezh.

Explanations
Holy Kural #౧౦౭౯
తినుటఁ గట్టుకొనుటఁ దిలకించినంతనే
యల్పు దోర్వలేక నంగలార్చు.

Tamil Transliteration
Utuppadhooum Unpadhooum Kaanin Pirarmel
Vatukkaana Vatraakum Keezh.

Explanations
Holy Kural #౧౦౮౦
అల్ప కష్టములకు నమ్ముడు పోవంగ
నర్హ తెవరికుండు నల్పు విడచి.

Tamil Transliteration
Etrir Kuriyar Kayavarondru Utrakkaal
Vitrarku Uriyar Viraindhu.

Explanations
🡱