ఆశ

Verses

Holy Kural #౩౬౧
ఆధ సత్య జీవరాళికి జననమ్ము
వెలయ జేయునట్టి విత్తనమ్ము.

Tamil Transliteration
Avaaenpa Ellaa Uyirkkum Enj Gnaandrum
Thavaaap Pirappeenum Viththu.

Explanations
Holy Kural #౩౬౨
కోరదలఁతువేని కోరుము పుట్టమి
దానిఁ గోర నాశ మానవలయు.

Tamil Transliteration
Ventungaal Ventum Piravaamai Matradhu
Ventaamai Venta Varum.

Explanations
Holy Kural #౩౬౩
ఆశలేమి కన్న నైశ్వర్యమే లేదు
నేలనైన మరియు నింగిలోన.

Tamil Transliteration
Ventaamai Anna Vizhuchchelvam Eentillai
Aantum Aqdhoppadhu Il.

Explanations
Holy Kural #౩౬౪
సొద్దమెల్ల యాశ శూన్యమై నప్పుడే
సత్యప్రతుల కద్ది సాధ్యమగును.

Tamil Transliteration
Thoouymai Enpadhu Avaavinmai Matradhu
Vaaaimai Venta Varum.

Explanations
Holy Kural #౩౬౫
సన్న్యసించుటన్న సంకల్ప రాహిత్య
మున్న గృహము వదలుకొన్న గాదు.

Tamil Transliteration
Atravar Enpaar Avaaatraar Matraiyaar
Atraaka Atradhu Ilar.

Explanations
Holy Kural #౩౬౬
ఆశ లెవరినైన మోనగించును గాన
దానియందు భయమె ధర్మమగును.

Tamil Transliteration
Anjuva Thorum Arane Oruvanai
Vanjippa Thorum Avaa.

Explanations
Holy Kural #౩౬౭
ఆశలంట దెగిన నడుగకుండనె తపః
ఫలములన్ని లభ్యపడు నిజమ్ము.

Tamil Transliteration
Avaavinai Aatra Aruppin Thavaavinai
Thaanventu Maatraan Varum.

Explanations
Holy Kural #౩౬౮
ఆశ లేనివాని కలచాటులు కలుగ
వున్నవాని కుండు నన్ని వెతలు.

Tamil Transliteration
Avaaillaark Killaakun Thunpam Aqdhuntel
Thavaaadhu Menmel Varum.

Explanations
Holy Kural #౩౬౯
కష్టములకు కష్టకాతణంబైనట్టి
యాశ దొఱగ దొరకు నమిత సుఖము.

Tamil Transliteration
Inpam Itaiyaraa Theentum Avaavennum
Thunpaththul Thunpang Ketin.

Explanations
Holy Kural #౩౭౦
మేరు వొరిగెనేని తీరని తృష్ణకు
దూరమైన ముక్తి చేరువగును.

Tamil Transliteration
Aaraa Iyarkai Avaaneeppin Annilaiye
Peraa Iyarkai Tharum.

Explanations
🡱