ఇంపుమాటలు

Verses

Holy Kural #౯౧
కల్మషమ్ము లేని కమ్మని మాటలు
నిజముగన్ను వారె నేర్చి యుంద్రు

Tamil Transliteration
Insolaal Eeram Alaiip Patiruilavaam
Semporul Kantaarvaaich Chol.

Explanations
Holy Kural #౯౨
నగుమొగమ్ముతోడ నయముగా మాటాడ
నీని కన్న దాని చేవమెండు.

Tamil Transliteration
Akanamarndhu Eedhalin Nandre Mukanamarndhu
Insolan Aakap Perin.

Explanations
Holy Kural #౯౩
విధిత ధర్మమగును వినిసింప ప్రేమతో
నగుమొగమ్ముతోడ నయముగాను.

Tamil Transliteration
Mukaththaan Amarndhuinidhu Nokki Akaththaanaam
Inso Linadhe Aram.

Explanations
Holy Kural #౯౪
బాధ పరచునట్టి పేదరికము బాపు
తీపిగాను జెప్ప దెలుసుకొన్న.

Tamil Transliteration
Thunpurooum Thuvvaamai Illaakum Yaarmaattum
Inpurooum Inso Lavarkku.

Explanations
Holy Kural #౯౫
తొడవు లేల నుడుల దొణికిన మధురమ్ము
వినయ సంపదగల మనుజ తతికి.

Tamil Transliteration
Panivutaiyan Insolan Aadhal Oruvarku
Aniyalla Matrup Pira.

Explanations
Holy Kural #౯౬
పరుల మేలెఱింగి పలికిన పలుకులు
పాప మెడలజేసి చూపు నిరతి.

Tamil Transliteration
Allavai Theya Aramperukum Nallavai
Naati Iniya Solin.

Explanations
Holy Kural #౯౭
పలుకు లందు మేలు కలుగంగ నయ్యది
గుణము దప్పకున్న గురుతరమ్ము.

Tamil Transliteration
Nayan Eendru Nandri Payakkum Payaneendru
Panpin Thalaippiriyaach Chol.

Explanations
Holy Kural #౯౮
ఎదిరి కదురులేని యింపైన మాటలే
యిహాపరాల రెంట నిచ్చు సుఖము.

Tamil Transliteration
Sirumaiyul Neengiya Insol Marumaiyum
Immaiyum Inpam Tharum.

Explanations
Holy Kural #౯౯
ఇంపుగ నుడువంగ నీడేరు సకలమ్ము
బండ బూతులేల బలుక వలయు?

Tamil Transliteration
Insol Inidheendral Kaanpaan Evankolo
Vansol Vazhangu Vadhu?.

Explanations
Holy Kural #౧౦౦
ఇంపు మాటలుండ నేలకో పరుషొ క్తి
పండువదలి కాయఁ బట్టినట్లు.

Tamil Transliteration
Iniya Ulavaaka Innaadha Kooral
Kaniiruppak Kaaikavarn Thatru.

Explanations
🡱