ఇల్లాలు

Verses

Holy Kural #౫౧
తగిన గుణము లుండి తన భర్త చేతిని
మిగులఁ బెట్టఁగలుగు మగువె భార్య.

Tamil Transliteration
Manaikdhakka Maanputaiyal Aakiththar Kontaan
Valaththakkaal Vaazhkkaith Thunai.

Explanations
Holy Kural #౫౨
పత్ని గుణము లేక ప్రఖ్యాతి ఇతరత్ర
నెంత యున్నఁదన కదేమి ఫలము.

Tamil Transliteration
Manaimaatchi Illaalkan Illaayin Vaazhkkai
Enaimaatchith Thaayinum Il.

Explanations
Holy Kural #౫౩
లేని దేది? భార్య జ్ఞానమ్ము గలదైన!
ఉన్నదేది? గుణము సున్నయైన!

Tamil Transliteration
Illadhen Illaval Maanpaanaal Ulladhen
Illaval Maanaak Katai?.

Explanations
Holy Kural #౫౪
స్త్రీ ల కన్నఁ గొప్పఁ జెప్ప నేమున్నది
చూపు మానమందు మోపిరేని

Tamil Transliteration
Pennin Perundhakka Yaavula Karpennum
Thinmaiun Taakap Perin.

Explanations
Holy Kural #౫౫
పతిని దైవముగను వ్రతమున్న యిల్లాలు
కురియు మన్న క్షణమె కురియు వాన

Tamil Transliteration
Theyvam Thozhaaal Kozhunan Thozhudhezhuvaal
Peyyenap Peyyum Mazhai.

Explanations
Holy Kural #౫౬
తనదు గౌరవమ్ము తన భర్త గౌరవ
మరసి కాచుకొన్న యామె భార్య ,

Tamil Transliteration
Tharkaaththuth Tharkontaar Penith Thakaisaandra
Sorkaaththuch Chorvilaal Pen.

Explanations
Holy Kural #౫౭
కంచ నాటి స్త్రీలఁ గనిపెట్ట గా లేము
మాన మందు వారి మనసులేమి .

Tamil Transliteration
Siraikaakkum Kaappevan Seyyum Makalir
Niraikaakkum Kaappe Thalai.

Explanations
Holy Kural #౫౮
ధవుని సేవయందు ధర్మంబు దప్పని
సాధ్వి కమర లోక సౌఖ్యమబ్బు

Tamil Transliteration
Petraar Perinperuvar Pentir Perunjirappup
Puththelir Vaazhum Ulaku.

Explanations
Holy Kural #౫౯
పరువుఁ గాచునట్టి పత్నియే లేకున్న
నడగ ఠీవిరాదు నలువురందు.

Tamil Transliteration
Pukazhpurindha Illilorkku Illai Ikazhvaarmun
Erupol Peetu Natai.

Explanations
Holy Kural #౬౦
సాధ్వికిఁ దగినట్టి సంతాన మబ్బిన
మంగళముగ గృహము మహిమ గాంచు .

Tamil Transliteration
Mangalam Enpa Manaimaatchi Matru Adhan
Nankalam Nanmakkat Peru.

Explanations
🡱