ఈవి

Verses

Holy Kural #౨౨౧
లేవడి కిడు దాని సీవిగాఁ భావింత్రు
ప్రతి ఫలమ్మె మిగత వన్ని జాడ.

Tamil Transliteration
Variyaarkkondru Eevadhe Eekaimar Rellaam
Kuriyedhirppai Neera Thutaiththu.

Explanations
Holy Kural #౨౨౨
అడుగరాదు మేలుకై యున్ను నొకనిని
ముక్తి లేదటన్ను యుక్త మీవి.

Tamil Transliteration
Nallaaru Eninum Kolaldheedhu Melulakam
Illeninum Eedhale Nandru.

Explanations
Holy Kural #౨౨౩
లేవడి యడుగంగ లేదని నొప్పింప
కిచ్చువాని దుగును హెచ్చు కులము.

Tamil Transliteration
Ilanennum Evvam Uraiyaamai Eedhal
Kulanutaiyaan Kanne Yula.

Explanations
Holy Kural #౨౨౪
సానుభూతి తగదు సాయంబు గోరెడ్
ముఖము నందు నగవు మొలచు దనుక.

Tamil Transliteration
Innaadhu Irakkap Patudhal Irandhavar
Inmukang Kaanum Alavu.

Explanations
Holy Kural #౨౨౫
శక్తిపరుల శక్తి శమియించు టాకలి
దాని కన్న శక్తి దాని దీర్ప.

Tamil Transliteration
Aatruvaar Aatral Pasiaatral Appasiyai
Maatruvaar Aatralin Pin.

Explanations
Holy Kural #౨౨౬
ఆకలనెడి నొప్పి యంచుకే చేరదు
వంచి తినెడు గుణము నుంచుకొనిన.

Tamil Transliteration
Atraar Azhipasi Theerththal Aqdhoruvan
Petraan Porulvaip Puzhi.

Explanations
Holy Kural #౨౨౭
ఈవి వలనఁ దృస్తి నెరుగునే ద్రవ్యమ్ము
కూడబెట్టి విడచి కుములు లోభి.

Tamil Transliteration
Paaththoon Mareei Yavanaip Pasiyennum
Theeppini Theental Aridhu.

Explanations
Holy Kural #౨౨౮
లేనివాని కిడక తనకు తానె తినుట
వరమ సీచమగును పస్తుకన్న.

Tamil Transliteration
Eeththuvakkum Inpam Ariyaarkol Thaamutaimai
Vaiththizhakkum Vanka Navar.

Explanations
Holy Kural #౨౨౯
చావె కష్టమండ్రు లేవడి యడుగంగ
సియలేమి కన్న నింపె చావు.

Tamil Transliteration
Iraththalin Innaadhu Mandra Nirappiya
Thaame Thamiyar Unal.

Explanations
Holy Kural #౨౩౦
దేహి యన్నవారి కాహర మిడుటయే
తనకు వెనుక మిగులు ద్రవ్యమగును.

Tamil Transliteration
Saadhalin Innaadha Thillai Inidhadhooum
Eedhal Iyaiyaak Katai.

Explanations
🡱