ఉపకృతి

Verses

Holy Kural #౨౧౧
వాన కొరదేది వర్షించి నందుల
కుపకరించు వార లుందు రల్లు

Tamil Transliteration
Kaimmaaru Ventaa Katappaatu Maarimaattu
En Aatrung Kollo Ulaku.

Explanations
Holy Kural #౨౧౨
వివిధ వృత్తులందు విత్తంబు జేర్చుట
నీయ దగినవారి కిచ్చు కొఱకె.

Tamil Transliteration
Thaalaatrith Thandha Porulellaam Thakkaarkku
Velaanmai Seydhar Poruttu.

Explanations
Holy Kural #౨౧౩
ఉపకృతి సరియగు నుత్తమ ధర్మంబు
భువిని లేదు మరియు దివిని లేదు.

Tamil Transliteration
Puththe Lulakaththum Eentum Peralaridhe
Oppuravin Nalla Pira.

Explanations
Holy Kural #౨౧౪
ఉపకరించువార లున్నట్లుగా లెక్క
సాయ పడనివారు చచ్చినట్లె.

Tamil Transliteration
Oththa Tharavon Uyirvaazhvaan Matraiyaan
Seththaarul Vaikkap Patum.

Explanations
Holy Kural #౨౧౫
ఊరివారికెల్ల నుపయోగపడు నుయ్యి
నిండినట్లె దాత కుండు ధనము.

Tamil Transliteration
Ooruni Neernirain Thatre Ulakavaam
Perari Vaalan Thiru.

Explanations
Holy Kural #౨౧౬
మార్గ మధ్యమందు మాధుర్య ఫలవృక్ష
మున్న విధము దాతకున్న ధనము.

Tamil Transliteration
Payanmaram Ulloorp Pazhuththatraal Selvam
Nayanutai Yaankan Patin.

Explanations
Holy Kural #౨౧౭
సకల రోగములకు సంజీవి మూలిక
ధనము దాతకున్న క్షణము నందు.

Tamil Transliteration
Marundhaakith Thappaa Maraththatraal Selvam
Perundhakai Yaankan Patin.

Explanations
Holy Kural #౨౧౮
దాతయైనవాడు దారిద్ర్యమున నున్న
మాన డుపకరించు మార్గ మతఁడు

Tamil Transliteration
Itanil Paruvaththum Oppuravirku Olkaar
Katanari Kaatchi Yavar.

Explanations
Holy Kural #౨౧౯
ఈయలేని సమయ మేర్పడినప్పుడే
దాత వేదనంచు దలంచు టెల్ల.

Tamil Transliteration
Nayanutaiyaan Nalkoorndhaa Naadhal Seyumneera
Seyyaadhu Amaikalaa Vaaru.

Explanations
Holy Kural #౨౨౦
ఉపకరింపఁ దనకు నపకారమేయైన
కూలిజేసి యైన గొనుము దాని.

Tamil Transliteration
Oppuravi Naalvarum Ketenin Aqdhoruvan
Vitrukkol Thakka Thutaiththu.

Explanations
🡱