ఓర్పు

Verses

Holy Kural #౧౫౧
త్రవ్వువారినైనఁ ధరమోయు నట్టులే
తెగడుచున్న నోర్వ తగునటండ్రు

Tamil Transliteration
Akazhvaaraith Thaangum Nilampolath Thammai
Ikazhvaarp Poruththal Thalai.

Explanations
Holy Kural #౧౫౨
కీడనర్వ దాని కీడు జేయమి గొప్ప
మరచుటంతకన్న మంచి దగును

Tamil Transliteration
Poruththal Irappinai Endrum Adhanai
Maraththal Adhaninum Nandru.

Explanations
Holy Kural #౧౫౩
బలిమిలోన బలిమి పగతుని మన్నింప
నతిథి కిడమి బీదలందు బీద

Tamil Transliteration
Inmaiyul Inmai Virundhoraal Vanmaiyul
Vanmai Matavaarp Porai.

Explanations
Holy Kural #౧౫౪
నిండుదనము సీలొ నుండంగ నెంచిన
వదలకొర్పు భద్ర పరుప వలయు

Tamil Transliteration
Niraiyutaimai Neengaamai Ventin Poraiyutaimai
Potri Yozhukap Patum.

Explanations
Holy Kural #౧౫౫
మానికముగ గొంద్రు మన్నించు వానిని
ఆడిపోను కొంద్రు రాత్రగాని

Tamil Transliteration
Oruththaarai Ondraaka Vaiyaare Vaippar
Poruththaaraip Ponpor Podhindhu.

Explanations
Holy Kural #౧౫౬
ఓర్వలేని వాని కొక్కనాడె తృస్తి
యున్నదనుక కీర్తి యోర్చుకొన్న

Tamil Transliteration
Oruththaarkku Orunaalai Inpam Poruththaarkkup
Pondrun Thunaiyum Pukazh.

Explanations
Holy Kural #౧౫౭
చేయరాని తప్పు చేసిన వారికిన్
నీతి దప్పి శిక్ష నెఱపరాదు

Tamil Transliteration
Thiranalla Tharpirar Seyyinum Nonondhu
Aranalla Seyyaamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #౧౫౮
ఆత్రపడిన వాని యన్యాయముల నెల్ల
నోర్పుచేత గెల్చు నుత్తముండు

Tamil Transliteration
Mikudhiyaan Mikkavai Seydhaaraith Thaandham
Thakudhiyaan Vendru Vital.

Explanations
Holy Kural #౧౫౯
ఆత్రగాని నోట నవదూరు మాటలు
వినుచు నోర్చుకొన్న మునుల సమము

Tamil Transliteration
Thurandhaarin Thooimai Utaiyar Irandhaarvaai
Innaachchol Norkir Pavar.

Explanations
Holy Kural #౧౬౦
వినుచు నూరకున్న వినరాని మాటలు
తపము జేయనేల నుపవశించి

Tamil Transliteration
Unnaadhu Norpaar Periyar Pirarsollum
Innaachchol Norpaarin Pin.

Explanations
🡱