ఓర్వలేమి

Verses

Holy Kural #౧౬౧
మంచివాడటంచు మహిమీదఁ బొగడొందు
క్రుళ్ళుబోతు తనము గూడకున్న

Tamil Transliteration
Ozhukkaaraak Kolka Oruvandhan Nenjaththu
Azhukkaaru Ilaadha Iyalpu.

Explanations
Holy Kural #౧౬౨
ఆర్జనంబులన్నియార్జించినట్టులే
లేని యెడల యోర్వలేని తనము

Tamil Transliteration
Vizhuppetrin Aqdhoppadhu Illaiyaar Maattum
Azhukkaatrin Anmai Perin.

Explanations
Holy Kural #౧౬౩
ధర్మదూరుడైన దైన్యుండు మాత్రమే
యున్న వారి జూచి యోర్వకుంట

Tamil Transliteration
Aranaakkam Ventaadhaan Enpaan Piranaakkam
Penaadhu Azhukkarup Paan.

Explanations
Holy Kural #౧౬౪
చేతగాని వాడె సితిగా బ్రతుకంగ
నొరుల పొమ్ముజూచి యోర్వకుంట

Tamil Transliteration
Azhukkaatrin Allavai Seyyaar Izhukkaatrin
Edham Patupaakku Arindhu.

Explanations
Holy Kural #౧౬౫
ఓర్వలేమి వలన నుత్పన్ను మగుముప్పు
విజ్ఞలెఱిగి దాని విడచి యుంద్రు

Tamil Transliteration
Azhukkaaru Utaiyaarkku Adhusaalum Onnaar
Vazhukka?yum Keteen Padhu.

Explanations
Holy Kural #౧౬౬
వైరులైన మరచి వర్తింత్రు కీడెన్న
కాచియుండు క్రుళ్ళు కాటువేయ

Tamil Transliteration
Kotuppadhu Azhukkaruppaan Sutram Utuppadhooum
Unpadhooum Indrik Ketum.

Explanations
Holy Kural #౧౬౭
కూడు గుడ్డ లేక పాడౌను దనుదానె
యెరుల కీయ జాచి యోర్వకున్న

Tamil Transliteration
Avviththu Azhukkaaru Utaiyaanaich Cheyyaval
Thavvaiyaik Kaatti Vitum.

Explanations
Holy Kural #౧౬౮
క్రుళ్ళుజోతు వాని కొంపకు శ్రీదేవి
యడుగుబెట్ట మరచు నక్కనంసి

Tamil Transliteration
Azhukkaaru Enaoru Paavi Thiruchchetruth
Theeyuzhi Uyththu Vitum.

Explanations
Holy Kural #౧౬౯
లబ్ధమైన ధనము లుబ్ధత జోవును
తప్పుదారులందు ద్రిప్పబెట్టె

Tamil Transliteration
Avviya Nenjaththaan Aakkamum Sevviyaan
Ketum Ninaikkap Patum.

Explanations
Holy Kural #౧౭౦
క్రుళ్ళుబోతు మిగిలి కూర్చున్నదియు లేదు
మంచివాడు చెడుట మహిని లేదు

Tamil Transliteration
Azhukkatru Akandraarum Illai Aqdhuillaar
Perukkaththil Theerndhaarum Il.

Explanations
🡱