కరుణ

Verses

Holy Kural #౨౪౧
ధనములందు ధనము దయతోడ నుండుటే
వ్యర్థునందు గూడ నర్థ ముండు.

Tamil Transliteration
Arutchelvam Selvaththul Selvam Porutchelvam
Pooriyaar Kannum Ula.

Explanations
Holy Kural #౨౪౨
కరుణ కన్న మంచి కానంగ లేమొక్క
టాదరించు మతము లన్ని దాని.

Tamil Transliteration
Nallaatraal Naati Arulaalka Pallaatraal
Therinum Aqdhe Thunai.

Explanations
Holy Kural #౨౪౩
కరుణ గల్గినట్టి ఘనులకు లేనట్టి
దంధకార మందు కుందు బ్రితుకు.

Tamil Transliteration
Arulserndha Nenjinaark Killai Irulserndha
Innaa Ulakam Pukal.

Explanations
Holy Kural #౨౪౪
తనకు జరగదంచుఁ దలపొయగా నేల
పరుల యందు తాను కరుణఁ జూప.

Tamil Transliteration
Mannuyir Ompi Arulaalvaarkku Illenpa
Thannuyir Anjum Vinai.

Explanations
Holy Kural #౨౪౫
కరుణ కష్టములను కలిగింప దనుటకు
వా యుమండలమ్మూ వనుధె సాక్షి.

Tamil Transliteration
Allal Arulaalvaarkku Illai Valivazhangum
Mallanmaa Gnaalang Kari.

Explanations
Holy Kural #౨౪౬
కరుణ దొరఁగి మిగుల కష్టవెట్టినవారె
దుఃఖపడుదు రిపుడు తోడులేక.

Tamil Transliteration
Porulneengip Pochchaandhaar Enpar Arulneengi
Allavai Seydhozhuku Vaar.

Explanations
Holy Kural #౨౪౭
ఇహము ధనములేక నింపొందగాఁలేము
పరము కరుణలేక బడయలేము.

Tamil Transliteration
Arulillaarkku Avvulakam Illai Porulillaarkku
Ivvulakam Illaaki Yaangu.

Explanations
Holy Kural #౨౪౮
అర్థ మెడలి మరల ననుభవింపగవచ్చు
కరుణ దొరగి మరల మెరుగుపడము.

Tamil Transliteration
Porulatraar Pooppar Orukaal Arulatraar
Atraarmar Raadhal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #౨౪౯
కరుణలేక ధర్మ కార్యంబు జేయుట
జోధవడకఁ జదువు పొ త్త మట్లు.

Tamil Transliteration
Therulaadhaan Meypporul Kantatraal Therin
Arulaadhaan Seyyum Aram.

Explanations
Holy Kural #౨౫౦
తన్న దలతువేని, తన్నలు దిన్నది
తలచుకొన్న కరుణ తానె వచ్చు.

Tamil Transliteration
Valiyaarmun Thannai Ninaikka Thaan Thannin
Meliyaarmel Sellu Mitaththu.

Explanations
🡱