కర్మకౌశలము

Verses

Holy Kural #౪౬౧
చెడుటఁ బాగుపడుట చింతించి మొదలంట
జేయ వలయు వెనక చింతవలదు.

Tamil Transliteration
Azhivadhooum Aavadhooum Aaki Vazhipayakkum
Oodhiyamum Soozhndhu Seyal.

Explanations
Holy Kural #౪౬౨
తేలిసి నట్టివాని కలసి లెక్కించి తాఁ
బూనునేని కలసి రాని దేది.

Tamil Transliteration
Therindha Inaththotu Therndhennich Cheyvaarkku
Arumporul Yaadhondrum Il.

Explanations
Holy Kural #౪౬౩
వెనుకనేదొ వచ్చు ననుకొని యున్నది
జారఁ విడచు కొనరు జ్ఞానులెల్ల.

Tamil Transliteration
Aakkam Karudhi Mudhalizhakkum Seyvinai
Ookkaar Arivutai Yaar.

Explanations
Holy Kural #౪౬౪
మానమునకు జంకు మహనీయు లెల్లరు
దప్పిదములు జేయ నొప్పు కొనరు.

Tamil Transliteration
Thelivi Ladhanaith Thotangaar Ilivennum
Edhappaatu Anju Pavar.

Explanations
Holy Kural #౪౬౫
పట్టుగానకుండ పనిజేయఁ బగతుర
నారుపోసి పెంచు తిరునుండు.

Tamil Transliteration
Vakaiyarach Choozhaa Thezhudhal Pakaivaraip
Paaththip Patuppadho Raaru.

Explanations
Holy Kural #౪౬౬
కాని దానిజేసి కాడుండఁ జెడిపోవు
నైనదాని జేయఁ మాని చెడును.

Tamil Transliteration
Seydhakka Alla Seyak Ketum Seydhakka
Seyyaamai Yaanung Ketum.

Explanations
Holy Kural #౪౬౭
దేనినైన దీర దెలిసియే జేయుము
పిదప జూతుమనుట వెఱ్ఱితనము.

Tamil Transliteration
Ennith Thunika Karumam Thunindhapin
Ennuvam Enpadhu Izhukku.

Explanations
Holy Kural #౪౬౮
చేతఁగాకఁ జేయు చేతల కెందఱు
పూని సాయపడిన పూర్తిగాదు.

Tamil Transliteration
Aatrin Varundhaa Varuththam Palarnindru
Potrinum Poththup Patum.

Explanations
Holy Kural #౪౬౯
మంచి జేయఁ జెడుపు పొంచి ముంచుడ వచ్చు
నెవరికేది చేయ నెఱుఁగకున్న.

Tamil Transliteration
Nandraatra Lullun Thavuruntu Avaravar
Panparin Thaatraak Katai.

Explanations
Holy Kural #౪౭౦
సంప్రదాయమునకు సరిపడు పనులనే
నిర్వహింపవలయు నిందలేక.

Tamil Transliteration
Ellaadha Ennich Cheyalventum Thammotu
Kollaadha Kollaadhu Ulaku.

Explanations
🡱