కలయిక

Verses

Holy Kural #౧౨౮౧
కన్నఁ దలచుకొన్న గామమ్మునకు మత్తు
కల్లు ద్రాగినపుడె కలుగు మత్తు.

Tamil Transliteration
Ullak Kaliththalum Kaana Makizhdhalum
Kallukkil Kaamaththir Kuntu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౮౨
అలుక బూనరాదు యావంత యైనను
గుమ్మడివలె వలపు కోర్కెలున్న.

Tamil Transliteration
Thinaiththunaiyum Ootaamai Ventum Panaith Thunaiyum
Kaamam Niraiya Varin.

Explanations
Holy Kural #౧౨౮౩
నన్ను గనని యట్టి నాధుని గననని
చెప్పు లేక గనులు కలపె నతని.

Tamil Transliteration
Penaadhu Petpave Seyyinum Konkanaik
Kaanaa Thamaiyala Kan.

Explanations
Holy Kural #౧౨౮౪
కలహ మాడ దలచి కదలితి నో సఖి
దాని మరచి కలయ దలచె మనసు.

Tamil Transliteration
Ootarkan Sendrenman Thozhi Adhumarandhu
Kootarkan Sendradhu En Nenju.

Explanations
Holy Kural #౧౨౮౫
లేఖ ప్రాయునపుడు లేఖిని గననట్లు
కాంతుజూడ దప్పు గాంచనైతి.

Tamil Transliteration
Ezhudhungaal Kolkaanaak Kannepol Konkan
Pazhikaanen Kanta Itaththu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౮౬
ఉన్న నాడు దోస మొక్కటి దెలియదు
దూరమైన దెలియు దొసగులన్ని.

Tamil Transliteration
Kaanungaal Kaanen Thavaraaya Kaanaakkaal
Kaanen Thavaral Lavai.

Explanations
Holy Kural #౧౨౮౭
మునుగటెరిగి నదికి బోవుట వంటిది
వలపు గానితోడ కలహమాడ.

Tamil Transliteration
Uyththal Arindhu Punalpaai Pavarepol
Poiththal Arindhen Pulandhu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౮౮
మాన నౌనె కల్లు మర్యాద గాదని
విడువనగునె ప్రియుని విటుడటంచు.

Tamil Transliteration
Iliththakka Innaa Seyinum Kaliththaarkkuk
Kallatre Kalvanin Maarpu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౮౯
కోమలంబు వలపు కుసుమంబు కన్నను
ననుభవించు వార లరుదు దాని.

Tamil Transliteration
Malarinum Mellidhu Kaamam Silaradhan
Sevvi Thalaippatu Vaar.

Explanations
Holy Kural #౧౨౯౦
కోపగించెగాని కోర్కెను దీర్చంగ
ముందు బడెను కౌగిలందుకొనగ.

Tamil Transliteration
Kannin Thuniththe Kalanginaal Pulludhal
Enninum Thaanvidhup Putru.

Explanations
🡱