కలహము

Verses

Holy Kural #౮౫౧
కలసి మెలసి యుండు చెలిమిని బాధించు
రుగ్మత కలహంపు రూపమగును.

Tamil Transliteration
Ikalenpa Ellaa Uyirkkum Pakalennum
Panpinmai Paarikkum Noi.

Explanations
Holy Kural #౮౫౨
చెలిమి లేకయున్న చెడువుగాదొకనికి
కలహమాడరాదు కలుసుకొన్న.

Tamil Transliteration
Pakalkarudhip Patraa Seyinum Ikalkarudhi
Innaasey Yaamai Thalai.

Explanations
Holy Kural #౮౫౩
బాధలందు మిగుల బాధించు కలహమ్ము
విడచి నంత దాని వెలయు కీర్తి.

Tamil Transliteration
Ikalennum Evvanoi Neekkin Thavalillaath
Thaavil Vilakkam Tharum.

Explanations
Holy Kural #౮౫౪
కష్టములకు నెల్ల కలహమ్ము మూలమ్ము
దాని వెడువ సుఖము తానె వచ్చు.

Tamil Transliteration
Inpaththul Inpam Payakkum Ikalennum
Thunpaththul Thunpang Ketin.

Explanations
Holy Kural #౮౫౫
కలహములకు దిగకఁ దొలగి పోయెడువాని
గెలువ దలచువారు గలరె జూడ.

Tamil Transliteration
Ikaledhir Saaindhozhuka Vallaarai Yaare
Mikalookkum Thanmai Yavar.

Explanations
Holy Kural #౮౫౬
కలహ జీవనమ్ము గలవాఁడు బ్రతుకున
బాగుపడుటకన్ను నోగుపడును.

Tamil Transliteration
Ikalin Mikalinidhu Enpavan Vaazhkkai
Thavalum Ketalum Naniththu.

Explanations
Holy Kural #౮౫౭
కలహమందె కన్ను గలవార లెప్పుడు
నీతి మార్గమందు నిజము గనరు.

Tamil Transliteration
Mikalmeval Meypporul Kaanaar Ikalmeval
Innaa Arivi Navar.

Explanations
Holy Kural #౮౫౮
పగకు దూరమైన ప్రాప్తించు సంపద
లంట దాని చెడుగు లావహంచు.

Tamil Transliteration
Ikalirku Edhirsaaidhal Aakkam Adhanai
Mikalookkin Ookkumaam Ketu.

Explanations
Holy Kural #౮౫౯
కలహ దూరమైన కలదు భ్రదత దాని
వెంచుకొన్న చెడుపు ముంచుకొనును.

Tamil Transliteration
Ikalkaanaan Aakkam Varungaal Adhanai
Mikalkaanum Ketu Thararku.

Explanations
Holy Kural #౮౬౦
కలహ వర్తనమున కలుగును కష్టాలు
నీతి పథమునందు నిధులు దక్కు.

Tamil Transliteration
Ikalaanaam Innaadha Ellaam Nakalaanaam
Nannayam Ennum Serukku.

Explanations
🡱