కార్యదీక్ష

Verses

Holy Kural #౬౭౧
నిర్ణయమున కెల్ల నిర్వాహ దీక్షయే
యాలసింప దాని కవగుణమ్ము.

Tamil Transliteration
Soozhchchi Mutivu Thuniveydhal Aththunivu
Thaazhchchiyul Thangudhal Theedhu.

Explanations
Holy Kural #౬౭౨
ఆలసింప దగిన దాలసించుట లెస్స
వేగపడగ నున్న జాగుచెడువు.

Tamil Transliteration
Thoonguka Thoongich Cheyarpaala Thoongarka
Thoongaadhu Seyyum Vinai.

Explanations
Holy Kural #౬౭౩
కార్యమెట్టిదైన కడతేర్చవలయును
సాధ్య మెట్లొ యట్లు జంకువిడచి.

Tamil Transliteration
Ollumvaa Yellaam Vinainandre Ollaakkaal
Sellumvaai Nokkich Cheyal.

Explanations
Holy Kural #౬౭౪
శత్రుశేషమున్న శ్రమశేషముండిన
నగ్ని కణము నార్పనట్టి విధము.

Tamil Transliteration
Vinaipakai Endrirantin Echcham Ninaiyungaal
Theeyechcham Polath Therum.

Explanations
Holy Kural #౬౭౫
కలిమి బలిమిస్థలము కాలమ్ము పక్వమ్ము
నెఱిగి జేయ పనులు మెరుగు పడును.

Tamil Transliteration
Porulkaruvi Kaalam Vinaiyitanotu Aindhum
Iruldheera Ennich Cheyal.

Explanations
Holy Kural #౬౭౬
అగునొ కాదొ దెలసి యగుటైన నద్దాని
ఫలితమెఱిగి జేయనలయుపనిని.

Tamil Transliteration
Mutivum Itaiyoorum Mutriyaangu Eydhum
Patupayanum Paarththuch Cheyal.

Explanations
Holy Kural #౬౭౭
అనుభవజ్ఞుడైన నడిగి జేసిన కార్య
మెప్పటికిని చెడక మెప్పు వడయు.

Tamil Transliteration
Seyvinai Seyvaan Seyanmurai Avvinai
Ullarivaan Ullam Kolal.

Explanations
Holy Kural #౬౭౮
కార్యమునకు తోడు కార్యమ్ముగైకొమ్ము
యేన్గు నేన్గు తోడ నీడ్చినట్లు.

Tamil Transliteration
Vinaiyaan Vinaiyaakkik Kotal Nanaikavul
Yaanaiyaal Yaanaiyaath Thatru.

Explanations
Holy Kural #౬౭౯
ఆప్తు కన్న మేలు సత్యంత త్వరగాను
కాని వారితోడ కలియుటగును.

Tamil Transliteration
Nattaarkku Nalla Seyalin Viraindhadhe
Ottaarai Ottik Kolal.

Explanations
Holy Kural #౬౮౦
తగ్గుదలను జూచి తడయక వెంతనే
భీతి దీర్ప సంధి నీతి యగును.

Tamil Transliteration
Uraisiriyaar Ulnatungal Anjik Kuraiperin
Kolvar Periyaarp Panindhu.

Explanations
🡱