కార్యనిర్ణయము

Verses

Holy Kural #౫౧౧
మంచి చెడ్డ లఱసి మంచి జేసెడి వారె
వలయు కార్యమునకు బలముగాను.

Tamil Transliteration
Nanmaiyum Theemaiyum Naati Nalampurindha
Thanmaiyaan Aalap Patum.

Explanations
Holy Kural #౫౧౨
వృద్ధిపఱచి సొమ్ము విఘ్నంబులకు నోర్చు
స్థిమిత పరుఁడె కార్య సిద్ధిపరుఁడు.

Tamil Transliteration
Vaari Perukki Valampatuththu Utravai
Aaraaivaan Seyka Vinai.

Explanations
Holy Kural #౫౧౩
తెలినితేట లుండి తెగవుండి పేరాశ
లేని వాఁడె చేరనైన వాఁడు.

Tamil Transliteration
Anparivu Thetram Avaavinmai Innaankum
Nankutaiyaan Katte Thelivu.

Explanations
Holy Kural #౫౧౪
తెలినితేట లెన్ని గలిగిన వాఁడైన
కార్యకర్త లనఁగ గాదు పలుర.

Tamil Transliteration
Enaivakaiyaan Theriyak Kannum Vinaivakaiyaan
Veraakum Maandhar Palar.

Explanations
Holy Kural #౫౧౫
పనితనమ్ము దెలిసి ప్రతిబంధముల కోర్చు
సాహసుండె కార్యసాధకుండు.

Tamil Transliteration
Arindhaatrich Cheykirpaarku Allaal Vinaidhaan
Sirandhaanendru Evarpaar Randru.

Explanations
Holy Kural #౫౧౬
ఎవ్వరెవరు దేని నే విధి సాధింత్రు
దాని జేయ నిమ్ము వాని బిలచి.

Tamil Transliteration
Seyvaanai Naati Vinainaatik Kaalaththotu
Eydha Unarndhu Seyal.

Explanations
Holy Kural #౫౧౭
చేయువారి తరము చేష్టల తరమును
కాల తరము దెలియ కార్యమగును.

Tamil Transliteration
Ithanai Ithanaal Ivanmutikkum Endraaindhu
Adhanai Avankan Vital.

Explanations
Holy Kural #౫౧౮
దాని దాని పనికి దాని వానిని జూచి
యప్పగింప కార్య మగును సూవె.

Tamil Transliteration
Vinaik Kurimai Naatiya Pindrai Avanai
Adharkuriya Naakach Cheyal.

Explanations
Holy Kural #౫౧౯
కార్య సూరు జెలిమి గౌరవింపని యట్టి
సంశయాత్మ విడచిఁ జనును లక్ష్మి.

Tamil Transliteration
Vinaikkan Vinaiyutaiyaan Kenmaive Raaka
Ninaippaanai Neengum Thiru.

Explanations
Holy Kural #౫౨౦
ప్రతిదినమ్ము రాజు పనివారి క్షేమమ్ము
నడిగి తేలుసుకొన్న జెడదు వసుధ.

Tamil Transliteration
520 Naatorum Naatuka Mannan Vinaiseyvaan
Kotaamai Kotaa Thulaku.

Explanations
🡱