కాలము

Verses

Holy Kural #౪౮౧
పగటివేళఁగాకి పగదీర్చు గూబపై
వేళ నృపతి కట్లు విలువ గలది.

Tamil Transliteration
Pakalvellum Kookaiyaik Kaakkai Ikalvellum
Vendharkku Ventum Pozhudhu.

Explanations
Holy Kural #౪౮౨
అద నెఱింగి కార్య మాచరించిన జాలు
ధనము మూటగట్ట దారమదియె.

Tamil Transliteration
Paruvaththotu Otta Ozhukal Thiruvinaith
Theeraamai Aarkkung Kayiru.

Explanations
Holy Kural #౪౮౩
సమయ సాధనములఁ గమనించి చేసిన
సాధ్యపడని దొకటి జగతి లేదు.

Tamil Transliteration
Aruvinai Yenpa Ulavo Karuviyaan
Kaalam Arindhu Seyin.

Explanations
Holy Kural #౪౮౪
స్థాన మెఱిగి రాజు సమయమ్ము గుర్తించి
యాచరింప వసుధ హస్తగతము.

Tamil Transliteration
Gnaalam Karudhinung Kaikootung Kaalam
Karudhi Itaththaar Seyin.

Explanations
Holy Kural #౪౮౫
వేళజూచు చుంద్రు వెక్కస పడకుండ
నేలదలచువారు నేల నెల్ల.

Tamil Transliteration
Kaalam Karudhi Iruppar Kalangaadhu
Gnaalam Karudhu Pavar.

Explanations
Holy Kural #౪౮౬
సాధకుండు పొంచి సౌమ్యంబుగా నుంట
తగరు పొంచి నెదిరి దాకు విధము.

Tamil Transliteration
Ookka Mutaiyaan Otukkam Porudhakar
Thaakkarkup Perun Thakaiththu.

Explanations
Holy Kural #౪౮౭
బయట బడరు జ్ఞాన పరులెల్ల భళ్ళున
నాత్మనుంచి కాల మనుసరింత్రు.

Tamil Transliteration
Pollena Aange Puramveraar Kaalampaarththu
Ulverppar Olli Yavar.

Explanations
Holy Kural #౪౮౮
కాలమొకటి వచ్చుఁ గార్యమ్ము సాధింప
వేచియుండవలయు వేళ నెఱిగి.

Tamil Transliteration
Serunaraik Kaanin Sumakka Iruvarai
Kaanin Kizhakkaam Thalai.

Explanations
Holy Kural #౪౮౯
సాధక మగునపుడె సాధింపవలయును
సాధ్యపడున దెల్ల సత్యరముగ.

Tamil Transliteration
Eydhar Kariyadhu Iyaindhakkaal Annilaiye
Seydhar Kariya Seyal.

Explanations
Holy Kural #౪౯౦
కొక్కెర వలె రాజు చిక్కిన సమయమ్ము
శత్రుపులను బట్టి జంపవలయు.

Tamil Transliteration
Kokkokka Koompum Paruvaththu Matradhan
Kuththokka Seerththa Itaththu.

Explanations
🡱