కీర్తి

Verses

Holy Kural #౨౩౧
ఇచ్చుటందు కీర్తి వచ్చుట కన్నను
ఫలిత మొండు లేదు బ్రతుకు నందు

Tamil Transliteration
Eedhal Isaipata Vaazhdhal Adhuvalladhu
Oodhiyam Illai Uyirkku.

Explanations
Holy Kural #౨౩౨
చెప్పువారు మిగుల జెప్పుకొందురటన్న
పేదవారి కిడిన పెద్ద తనమె.

Tamil Transliteration
Uraippaar Uraippavai Ellaam Irappaarkkondru
Eevaarmel Nirkum Pukazh.

Explanations
Holy Kural #౨౩౩
మిగులు నట్టి దొకటి మేదిని సత్కీర్తి
యంతమగును మిగతవన్ని తుదకు.

Tamil Transliteration
Ondraa Ulakaththu Uyarndha Pukazhallaal
Pondraadhu Nirpadhon Ril.

Explanations
Holy Kural #౨౩౪
నిలచెనేని కీర్తి కలకాల మిల మీద
నమరపరుల కన్న నధికు డతఁడు.

Tamil Transliteration
Nilavarai Neelpukazh Aatrin Pulavaraip
Potraadhu Puththel Ulaku.

Explanations
Holy Kural #౨౩౫
చాపునందు కీర్తి శంఖంబునకు వోలె
ప్రాప్తమగుట గొప్ప పండితులకె.

Tamil Transliteration
Naththampol Ketum Uladhaakum Saakkaatum
Viththakark Kallaal Aridhu.

Explanations
Holy Kural #౨౩౬
వెలయ వలయు కీర్తి వెలయంగ లేకున్న
మనుట కన్న ముంచి మరుగు పడుట.

Tamil Transliteration
Thondrin Pukazhotu Thondruka Aqdhilaar
Thondralin Thondraamai Nandru.

Explanations
Holy Kural #౨౩౭
కీర్తి లేనివారు కించపడుట మాని
దుష్ట డన్నవారి దూరనేల.

Tamil Transliteration
Pukazhpata Vaazhaadhaar Thannovaar Thammai
Ikazhvaarai Novadhu Evan?.

Explanations
Holy Kural #౨౩౮
యశము తోడఁ బ్రతుక వశముగాకున్నచో
కర్మవశము వలన గలిగె నండ్రు.

Tamil Transliteration
Vasaiyenpa Vaiyaththaark Kellaam Isaiyennum
Echcham Peraaa Vitin.

Explanations
Holy Kural #౨౩౯
కీర్తిమరులు పుట్టి మూర్తీభవించని
యట్టి నేల చవటి పట్టుగాదె.

Tamil Transliteration
Vasaiyilaa Vanpayan Kundrum Isaiyilaa
Yaakkai Poruththa Nilam.

Explanations
Holy Kural #౨౪౦
బ్రతుకు కీర్తితోడఁ బ్రతికినవారిదే
కీర్తిలేని బ్రతుకు కేవలమ్మూ.

Tamil Transliteration
Vasaiyozhiya Vaazhvaare Vaazhvaar Isaiyozhiya
Vaazhvaare Vaazhaa Thavar.

Explanations
🡱