కృశత

Verses

Holy Kural #౧౨౩౧
ఏడ్చి యేడ్చి ప్రియుని యెడబాటు కోర్వక
కనులు చిన్నవోయె కలువ లెదుట.

Tamil Transliteration
Sirumai Namakkozhiyach Chetchendraar Ulli
Narumalar Naanina Kan.

Explanations
Holy Kural #౧౨౩౩
బలిసి యున్న నాటి బాహువులే సడలుట
తెలియఁబరచు ప్రియుడు తొలగియుంట.

Tamil Transliteration
Thanandhamai Saala Arivippa Polum
Manandhanaal Veengiya Thol.

Explanations
Holy Kural #౧౨౩౪
కంకణములు జూరు కరపద్మములనుండి
తోడులేని యట్టి దుఃఖమునకు.

Tamil Transliteration
Panaineengip Paindhoti Sorum Thunaineengith
Tholkavin Vaatiya Thol.

Explanations
Holy Kural #౧౨౩౫
క్రూరుడుంచు నూరి వారల కెఱిగించు
వాడివత్తలైన బాహు యుగళి.

Tamil Transliteration
Kotiyaar Kotumai Uraikkum Thotiyotu
Tholkavin Vaatiya Thol.

Explanations
Holy Kural #౧౨౩౬
గాజు లూడఁజూచి కాంతుని దూరంగ
వినగ జూలనైతి ప్రీతి దొఱగి.

Tamil Transliteration
Thotiyotu Tholnekizha Noval Avaraik
Kotiyar Enakkooral Nondhu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౩౭
గొప్పబడవె మనస చెప్పుచు ప్రియునితో
చెన్ను దఱిగెనంచు చేతులెల్ల.

Tamil Transliteration
Paatu Perudhiyo Nenje Kotiyaarkken
Vaatudhot Poosal Uraiththu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౩౮
సడలినంత కొంత దృఢ బాహుబంధమ్ము
మందమయ్యె కాంతి మగువ నొసట.

Tamil Transliteration
Muyangiya Kaikalai Ookkap Pasandhadhu
Paindhotip Pedhai Nudhal.

Explanations
Holy Kural #౧౨౩౯
కౌగిలింపు సడలి గాలి దూరిన యంత
నల్లనైన కండ్లు తెల్లనయ్యె.

Tamil Transliteration
Muyakkitaith Thanvali Pozhap Pasapputra
Pedhai Perumazhaik Kan.

Explanations
Holy Kural #౧౨౪౦
వన్నె దొఱగినట్టి నెన్నుదురును గని
కన్నులింక కొంత వన్నె దఱిగె.

Tamil Transliteration
Kannin Pasappo Paruvaral Eydhindre
Onnudhal Seydhadhu Kantu.

Explanations
Holy Kural #౧౨౩౨
విరహ బాధనెల్ల వెలిబుచ్చగా నేమొ
పరితపించి కండ్లు పాలిపోయె.

Tamil Transliteration
Nayandhavar Nalkaamai Solluva Polum
Pasandhu Panivaarum Kan.

Explanations
🡱