కోట

Verses

Holy Kural #౭౪౧
ముఖ్యమగును కోట ముట్టడించుటకును
ముట్టడింప డాగఁ మూల మదియె.

Tamil Transliteration
Aatru Pavarkkum Aranporul Anjiththar
Potru Pavarkkum Porul.

Explanations
Holy Kural #౭౪౨
శుభ్రమైన నీరు, సువిశాలపు స్థలము,
కొండ యడువులుండ కోట యగును.

Tamil Transliteration
Manineerum Mannum Malaiyum Aninizhar
Kaatum Utaiya Tharan.

Explanations
Holy Kural #౭౪౩
పోడువు, వెడద, దృఢత బొల్పొంది రిపులచే
గూల్పరాని దగుచు గోట వెలయు.

Tamil Transliteration
Uyarvakalam Thinmai Arumaiin Naankin
Amaivaran Endruraikkum Nool.

Explanations
Holy Kural #౭౪౪
ద్వార మల్పముగను దండుండ పెద్దదై
దోచగాని దగును దుర్గమన్న.

Tamil Transliteration
Sirukaappir Peritaththa Thaaki Urupakai
Ookkam Azhippa Tharan.

Explanations
Holy Kural #౭౪౫
అరుల కలవిగాక నాహార సామగ్రి
కొరత లేనిచోటు గోట యండ్రు.

Tamil Transliteration
Kolarkaridhaaik Kontakoozhth Thaaki Akaththaar
Nilaikkelidhaam Neeradhu Aran.

Explanations
Holy Kural #౭౪౬
సకలముండి దైర్యసాహసంపు ధటుల
గూడుకొన్న దగును కోటయన్న.

Tamil Transliteration
Ellaap Porulum Utaiththaai Itaththudhavum
Nallaal Utaiyadhu Aran.

Explanations
Holy Kural #౭౪౭
ఏవిధముగాను నెదిరి కసాధ్యమౌ
గట్టిపట్టు కోట ముట్టడింప.

Tamil Transliteration
Mutriyum Mutraa Therindhum Araippatuththum
Patrar Kariyadhu Aran.

Explanations
Holy Kural #౭౪౮
ఎదిరి బలము లదర బెదిరించు వీరులు
కుదురుకొన్న చోటు కోటయగును.

Tamil Transliteration
Mutraatri Mutri Yavaraiyum Patraatrip
Patriyaar Velvadhu Aran.

Explanations
Holy Kural #౭౪౯
ఉన్న తావునందె యన్ని సాములు నేర్వ
శత్రువులను గెల్చు స్థలమె కోట

Tamil Transliteration
Munaimukaththu Maatralar Saaya Vinaimukaththu
Veereydhi Maanta Tharan.

Explanations
Holy Kural #౭౫౦
పై గుణమ్ము లెన్ని బైకొన్న దగునేత
ఉండకున్న కోట దండగగును.

Tamil Transliteration
Enaimaatchith Thaakiyak Kannum Vinaimaatchi
Illaarkan Illadhu Aran.

Explanations
🡱