గుర్తింపు

Verses

Holy Kural #౭౦౧
అంగములనె జూచి యంతరంగ మెఱుగు
మనుజఁ డవని లోన మానికంబు.

Tamil Transliteration
701 Kooraamai Nokkake Kuripparivaan Egngnaandrum
Maaraaneer Vaiyak Kani.

Explanations
Holy Kural #౭౦౨
మనసు నందు నుండు మర్మంబు ముఖమందె
చూచి చెప్పు నతఁడు సురల కీడు.

Tamil Transliteration
Aiyap Pataaadhu Akaththadhu Unarvaanaith
Theyvaththo Toppak Kolal.

Explanations
Holy Kural #౭౦౩
చూచినంతలోనె సూక్ష్మమ్ము కనిపెట్టు
వాని గొనుము తనువునైన నిచ్చి.

Tamil Transliteration
Kurippir Kurippunar Vaarai Uruppinul
Yaadhu Kotuththum Kolal.

Explanations
Holy Kural #౭౦౪
ఉన్న తలపు చెప్పకున్నను గుర్తించు
నతడు వేరె లోకు లందరందు

Tamil Transliteration
Kuriththadhu Kooraamaik Kolvaaro Tenai
Uruppo Ranaiyaraal Veru.

Explanations
Holy Kural #౭౦౫
గురుతులన్ని జూచి గురి గానకున్నచో
కన్నులంగ మందు గన్నదేమి.

Tamil Transliteration
Kurippir Kurippunaraa Vaayin Uruppinul
Enna Payaththavo Kan?.

Explanations
Holy Kural #౭౦౬
తనదు రూపుఁ జూపు దర్పణం బట్టుల
వదనమెత్తి జూపు హృదయ గతిని.

Tamil Transliteration
Atuththadhu Kaattum Palingupol Nenjam
Katuththadhu Kaattum Mukam.

Explanations
Holy Kural #౭౦౭
కష్ట సుఖములెల్ల గననౌను ముఖమందె
దేని జూచి మిగత దెలియవలయు?

Tamil Transliteration
Mukaththin Mudhukkuraindhadhu Unto Uvappinum
Kaayinum Thaanmun Thurum.

Explanations
Holy Kural #౭౦౮
అర్ధమగును ముఖము నం దంతరగమ్ము
ముద్రలెఱుంగు వాని ముందు నిలువ.

Tamil Transliteration
Mukamnokki Nirka Amaiyum Akamnokki
Utra Thunarvaarp Perin.

Explanations
Holy Kural #౭౦౯
పగయు, మైత్రి కండ్లు ప్రకటించుగావున
శక్తి వలయునండ్రు సంజ్ఞలెఱుగ.

Tamil Transliteration
Pakaimaiyum Kenmaiyum Kannuraikkum Kannin
Vakaimai Unarvaarp Perin.

Explanations
Holy Kural #౭౧౦
సూక్ష్మబుద్ధి యంచు చూవరు లెఱుగంగ
కండ్లుగాక వేరె కలదె చూడ.

Tamil Transliteration
Nunniyam Enpaar Alakkungol Kaanungaal
Kannalladhu Illai Pira.

Explanations
🡱