గూఢచారి

Verses

Holy Kural #౫౮౧
విషయ మెరుగ మేగు విఖ్యాత గ్రంథము
ధరణిపతికి నేత్రద్వయ మటండ్రు

Tamil Transliteration
Otrum Uraisaandra Noolum Ivaiyirantum
Thetrenka Mannavan Kan.

Explanations
Holy Kural #౫౮౨
ఎచ్చటెఛట నెవ్వరేమేమి జేతురో
వేగుదెలియు టగును విభుని గలిసి.

Tamil Transliteration
Ellaarkkum Ellaam Nikazhpavai Egngnaandrum
Vallaridhal Vendhan Thozhil.

Explanations
Holy Kural #౫౮౩
గూఢ మెరుగకున్న గూఢచారిని గూడి
నిజముఁ గనడు రాజు విజయమునకు.

Tamil Transliteration
Otrinaan Otrip Poruldheriyaa Mannavan
Kotrang Kolakkitandhadhu Il.

Explanations
Holy Kural #౫౮౪
శత్రు మిత్రు బంధు సర్వ సేవకులందు
గుట్టు గనుట నృపుని గుణమటండ్రు.

Tamil Transliteration
Vinaiseyvaar Thamsutram Ventaadhaar Endraangu
Anaivaraiyum Aaraaivadhu Otru.

Explanations
Holy Kural #౫౮౫
కనిన జంకకుండ ననుమాన మీయక
తేలియవలయు వేగు తెలుప కేది.

Tamil Transliteration
Kataaa Uruvotu Kannanjaadhu Yaantum
Ukaaamai Valladhe Otru.

Explanations
Holy Kural #౫౮౬
సన్యసించినట్లు సకలమ్ము కనుగొంచు
చిక్కుకొన్న గుట్టు జెప్పరాదు.

Tamil Transliteration
Thurandhaar Pativaththa Raaki Irandhaaraaindhu
Enseyinum Sorviladhu Otru.

Explanations
Holy Kural #౫౮౭
విన్న మర్మమడిగి వివరమ్ముగా వేగు
చెప్పవలయు దాని స్థిరముగాను.

Tamil Transliteration
Maraindhavai Ketkavar Raaki Arindhavai
Aiyappaatu Illadhe Otru.

Explanations
Holy Kural #౫౮౮
తెలిసినట్టి దానిఁదెలియని విధముగా
మారు వాని నడుగ మర్మమగును.

Tamil Transliteration
Otrotrith Thandha Porulaiyum Matrumor
Otrinaal Otrik Kolal.

Explanations
Holy Kural #౫౮౯
వేగు వేగు గనని విధముగా ముప్వుర
మాటఁదెలియుటగును మర్మమనిన.

Tamil Transliteration
Otrer Runaraamai Aalka Utanmoovar
Sotrokka Therap Patum.

Explanations
Holy Kural #౫౯౦
సత్కరింపరాదు సభయందు చారుని
మర్మమెల్ల దాన మరుగుఁబడును.

Tamil Transliteration
Sirappariya Otrinkan Seyyarka Seyyin
Purappatuththaan Aakum Marai.

Explanations
🡱