గృహమేధి

Verses

Holy Kural #౪౧
కాపురస్తుడన్నఁ గాపాడగలవాఁడు
ముఖ్యమతని నమ్మి మువ్వురుండ్రు

Tamil Transliteration
Ilvaazhvaan Enpaan Iyalputaiya Moovarkkum
Nallaatrin Nindra Thunai.

Explanations
Holy Kural #౪౨
సాదు, పేద, దీను లాదిగ మువ్వుర
కండగాను గేస్తు డుండు నెపుడు.

Tamil Transliteration
Thurandhaarkkum Thuvvaa Dhavarkkum Irandhaarkkum
Ilvaazhvaan Enpaan Thunai.

Explanations
Holy Kural #౪౩
పితరు, దైవ మతిధి పేదలు తానైదు
ధర్మములను గేస్తు తప్పకుండు.

Tamil Transliteration
Thenpulaththaar Theyvam Virundhokkal Thaanendraangu
Aimpulaththaaru Ompal Thalai.

Explanations
Holy Kural #౪౪
నింద బడక నున్న దందఱికిని బెట్టి
కుడుచు నతని గృహము కొఱతఁ వడదు.

Tamil Transliteration
Pazhiyanjip Paaththoon Utaiththaayin Vaazhkkai
Vazhiyenjal Egngnaandrum Il.

Explanations
Holy Kural #౪౫
నిర్మల మగుప్రేమ నీతియు నియమము
లున్న కాపురమ్ము వన్నె కెక్కు.

Tamil Transliteration
Anpum Aranum Utaiththaayin Ilvaazhkkai
Panpum Payanum Adhu.

Explanations
Holy Kural #౪౬
నీతితోడ నిల్లు నిలబెట్టు కొన్నచో
నన్ని వ్రతములందె యణిఁగి యుండు.

Tamil Transliteration
Araththaatrin Ilvaazhkkai Aatrin Puraththaatril
Pooip Peruva Thevan?.

Explanations
Holy Kural #౪౭
క్రమము దప్ప నట్టి కాపురస్తుఁడు మేటి
ఘోర తపము జేయువారి కన్న.

Tamil Transliteration
Iyalpinaan Ilvaazhkkai Vaazhpavan Enpaan
Muyalvaarul Ellaam Thalai.

Explanations
Holy Kural #౪౮
యుక్తరీతి ధర్మయుక్తుడౌ గృహమేధి
యజ్ఞ యాగ ఫలము లనుభవించు.

Tamil Transliteration
Aatrin Ozhukki Aranizhukkaa Ilvaazhkkai
Norpaarin Nonmai Utaiththu.

Explanations
Holy Kural #౪౯
ధర్మ మనఁగఁ జెల్లు దాంపత్య భావమ్మె
మాట బడమి దాని మంచి గుణము.

Tamil Transliteration
Aran Enap Pattadhe Ilvaazhkkai Aqdhum
Piranpazhippa Thillaayin Nandru.

Explanations
Holy Kural #౫౦
బ్రతుక వలసినట్లు బ్రతికినచో నింట
మింట సురలు బిలచి మెత్తురతని.

Tamil Transliteration
Vaiyaththul Vaazhvaangu Vaazhpavan Vaanu?ryum
Theyvaththul Vaikkap Patum.

Explanations
🡱